Διακοπή εξαγωγών αερίου προς την Βουλγαρία το πρώτο μέτρο για κρίση τροφοδοσίας αντίστοιχης του 2017

Η διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο μέτρο που θα ληφθεί για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κρίσης τροφοδοσίας ανάλογη με αυτή του 2017, ενώ στο επίκεντρο των μέτρων ώστε να αποφευχθούν περικοπές στην παραγωγή, θα βρεθεί ο τομέας του ηλεκτρισμού λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης του από το φυσικό αέριο.
Αυτά προκύπτουν από το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο που εκπόνησε η ΡΑΕ και αφορά τις περιόδους 2020-2021 και 2021-2022.
Το σχέδιο βασίζεται στα συμπεράσματα μελέτης επικινδυνότητας που έχει επίσης εκπονήσει η ΡΑΕ και η οποία εξετάζει μια σειρά από σενάρια, όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού.
Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης επικινδυνότητας ανά κατηγορία καταναλωτών είναι τα εξής:
Οι προστατευόμενοι καταναλωτές (οικιακοί) δεν αναμένεται να υποστούν επιπτώσεις στην τροφοδοσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εξαγωγές προς τη Βουλγαρία.
Επίσης υπό την προϋπόθεση μηδενικών εξαγωγών προς τη Βουλγαρία, για την ηλεκτροπαραγωγή προκύπτει ότι την περίοδο 2020 – 2021 2 σενάρια δεν δείχνουν καμία επίπτωση στον εφοδιασμό των μονάδων, 6 σενάρια κατηγοριοποιούνται ως χαμηλού κινδύνου, 4 σενάρια κατηγοριοποιούνται μέσου κινδύνου και 2 σενάρια κατηγοριοποιούνται ως υψηλού κινδύνου.
Σε ότι αφορά την περίοδο 2021 – 2022 το ρίσκο αυξάνεται καθώς τα σενάρια μέσου κινδύνου είναι 5 και τα σενάρια υψηλού κινδύνου τρία.
Και για τους βιομηχανικούς καταναλωτές δεν αναμένονται επιπτώσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν εξαγωγές.
Με βάση αυτά τα δεδομένα στη μελέτη υπάρχει ειδική αναφορά στις εξαγωγές προς τη Βουλγαρία και σημειώνεται ότι χωρίς κανονιστικούς περιορισμούς οι εξαγωγές αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της συνολικής διακινδύνευσης, ικανή να οδηγήσει σε περικοπές φυσικού αερίου στους οικιακούς καταναλωτές τόσο για την περίοδο 2020 – 2021 όσο και για την περίοδο 2021 – 2022.

Oι επιπτώσεις του COVID -19

Η μελέτη διερεύνησε επίσης πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021.
Πάντως τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων των σεναρίων δεν έδειξαν σημαντικές επιπτώσεις σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες των διαχειριστών και των προμηθευτών φυσικού αερίου θα παραμείνουν ανεπηρέαστες και η επιχειρησιακή συνέχεια θα διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Ποιά είναι τα ενδεικνυόμενα μέτρα

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας με φυσικό αέριο σε περίπτωση κρίσης τροφοδοσίας είναι τα εξής:
Δ1. Ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη από τον ΔΕΣΦΑ δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εισόδου εφαρμοζόμενη σε συνδυασμό με μια εκ των εναλλακτικών:
Δ2. Βελτίωση πλαισίου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ – προγραμματισμός Α
Δ3. Βελτίωση πλαισίου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ – προγραμματισμός Β
Δ4. Χρήση Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος ΥΦΑ για ηλεκτροπαραγωγή
Οι δράσεις αυτές αξιολογήθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους στη μείωση της επικινδυνότητας, την επιβάρυνση στο Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, στην ασφάλεια εφοδιασμού γειτονικών κρατών την αβεβαιότητα που ενέχει η εφαρμογή τους.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την αξιολόγηση είναι ότι,τόσο για την περίοδο 2020 – 2021, όσο και για την περίοδο 2021 – 2022, η αύξηση της δυναμικότητας και κατανομής στα Σημεία Εισόδου από τον ΔΕΣΦΑ (Δ1) σε συνδυασμό με τη βελτίωση του προγραμματισμού εκφορτώσεων LNG στη Ρεβυθούσα καθιστά δυνατή τη μείωση της επικινδυνότητας σε αποδεκτό επίπεδο, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

πηγή: www.worldenergynews.gr