Σήμερα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ το σχέδιο απόσχισης του κλάδου διύλισης, πετρελαιοειδών και πετροχημικών

Για σήμερα στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, και (ii) του από 30.9.2021 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου, η υφιστάμενη εταιρεία θα γίνει εταιρεία συμμετοχών διατηρώντας δραστηριότητες παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς τις εταιρείες του Oμίλου ΕΛΠΕ αλλά και προς τρίτους.

Η νέα εταιρεία που θα προκύψει από την απόσχιση θα ανήκει στην ΕΛΠΕ Συμμετοχών η οποία θα κατέχει το σύνολο των μετοχών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, πράγμα που δεν θα ισχύει πλέον για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ Συμμετοχών, γεγονός που συναντά την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων.