ΡΑΕ: Πιστοποιημένη η ποιότητα της ρύθμισης της ενέργειας στην Ελλάδα – Θετική αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001

Η Αγορά της Ενέργειας στην Ελλάδα έχει σημειώσει θεαματικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και ο ρόλος της ΡΑΕ υπήρξε καταλυτικός για τη σωστή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, η ΡΑΕ πιστοποιήθηκε για το Σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001.
Η επιθεώρηση έγινε από τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS και αποτέλεσε την πρώτη αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Αρχή εδώ και πολλούς μήνες.
H πιστοποίηση αυτή αφορά τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός, ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό, τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.
Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών και της οργάνωσής της επιβραβεύει τη ΡΑΕ για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα που πέτυχε κατά τα τελευταία χρόνια, σε περιόδους πραγματικής ένδειας σε ανθρώπινο δυναμικό.
Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που συνοψίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η επιτυχία αυτή της ΡΑΕ, που οφείλεται και σε καινοτόμες διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόσθηκαν για να διευκολύνουν το έργο της, αποτελεί εφαλτήριο για μια οργανωτική ανανέωση της Αρχής, η οποία από το 2000, με ισχυρή γνώση και εμπειρία γύρω από τα ρυθμιστικά, τεχνικο-οικονομικά ζητήματα της ενέργειας, συμβάλλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση σύγχρονων και ευρωπαϊκών μοντέλων και βέλτιστων πρακτικών για την ενεργειακή αγορά, στην εξασφάλιση άριστων κανονιστικών συνθηκών και στην προστασία του καταναλωτή.
Με την εφαρμογή του Συστήματος για τη διαχείριση της Ποιότητας, η Αρχή εστιάζει πιο συστηματικά και στοχευμένα στην κατανόηση, μέτρηση και αξιολόγηση των αναγκών και των προσδοκιών των συναλλασσόμενων μαζί της μερών, εκείνων δηλαδή που επιθυμούν να δουν τη ΡΑΕ ακόμη όο γρήγορη, πιο αποτελεσματική στο θεσμικό και ρυθμιστικό της ρόλο.
Ο βασικός, στρατηγικά ποιοτικός, στόχος της ΡΑΕ είναι η ικανοποίηση, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, των αναγκών και των προσδοκιών αυτών εφαρμόζοντας ακόμα πιο καλά σχεδιασμένα βελτιωτικά προγράμματα.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Αρχή προσδιόρισε και μελέτησε τις εσωτερικές παραμέτρους (επικοινωνία, αρμοδιότητες, διεργασιακές αλληλοεξαρτήσεις κλπ.) και τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούσαν εμπόδιο και απειλή για την επιτυχία της, αλλά και τις ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες που ανοίγονται.
Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε και προωθείται υπό την οργάνωση και καθοδήγηση του Προέδρου της Αρχής με καθημερινή ενασχόληση ως προϊστάμενος και συντονιστής κατά το νόμο του έργου της ΡΑΕ, αλλά και της Ολομέλειας της Αρχής που συμμετέχει στο έργο αυτό μέσω των συνεδριάσεων, και κυρίως από τα στελέχη της Αρχής που διαμορφώνουν το εργασιακό πλαίσιο λειτουργίας της ΡΑΕ με γνώμονα την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Το υιοθετούμενο μακροχρόνιο πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και απαιτητικό σε πόρους και παρακολούθηση και αναμένεται ότι θα οδηγήσει την Αρχή σε μια υψηλότερη θέση αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους καταναλωτές, στην ενεργειακή αγορά, στις ενεργειακές εταιρείες, στους διαχειριστές, σε κυβερνητικούς φορείς και αρχές με τις οποίες συνεργάζεται η ΡΑΕ και στη Βουλή των Ελλήνων,. Υπάρχει βούληση, ενθουσιασμός και πίστη στο έργο της ποιοτικής αναβάθμισης με την προϋπόθεση να ξεπεραστούν ορισμένοι αρνητικοί παράγοντες που δεν εξαρτώνται από την ίδια τη ΡΑΕ, όπως είναι η δραματική υποστελέχωσή της.

www.worldenergynews.gr