Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων τεσσάρων μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Το ΥΠΕΝ προκήρυξε σήμερα την πλήρωση των θέσεων του Αντιπροέδρου Β’ και τριών μελών της ΡΑΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, τα μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από προκήρυξη και προτείνονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για διορισμό. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί της πρότασης εντός τριάντα ημερών και η γνωμοδότηση αυτή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, το μέλος που έχει προταθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου διορίζεται στην αντίστοιχη θέση με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα Μέλη για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της Ρ.Α.Ε., καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου1 του άρθρου 7 του ν.4001/2011, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν και να επιδεικνύουν κυρίως:

(α) Υψηλή επιστημονική γνώση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και εξειδικευμένη εμπειρία ιδίως σε ρυθμιζόμενες αγορές ενέργειας, σε ζητήματα ανταγωνισμού, καθώς και στην αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία.

(β) Διοικητική επαγγελματική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά τη θέση του Αντιπροέδρου Β΄.

Η θητεία όλων των μελών είναι πενταετής. Κανένα μέλος της ΡΑΕ δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από δύο (2) θητείες.