Εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα: Οι προτάσεις σε μια δύσκολη εξίσωση

«Closing the Gap» είναι ο τίτλος νέας έκθεσης της UMAS για λογαριασμό της πρωτοβουλίας Getting to Zero Coalition. Η εν λόγω έκθεση εστιάζει στις πολιτικές και στα μέτρα εκείνα που θα συμβάλουν στο να μειωθεί η διαφορά τιμής και άρα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ορυκτών και των εναλλακτικών καυσίμων μηδενικών εκπομπών για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας.

«Το κόστος των καυσίμων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να μειωθεί αισθητά, ώστε να μειωθεί το χάσμα ανταγωνιστικότητας με τα ορυκτά καύσιμα. Για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», ανέφερε ο Christian M. Ingerslev, CEO της Maersk Tankers.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το χάσμα αυτό αποτελεί κυρίως απόρροια θεμάτων που άπτονται της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας, της έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης και της μεγάλης διαφοράς τιμής. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 2030 και του 2040, η τιμή των μηδενικών εκπομπών καυσίμων θα είναι διπλάσια από αυτήν των συμβατικών καυσίμων. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών για τη μείωση της διαφοράς τιμής.

Στην ανάλυση σημειώνεται ότι, σε αρκετές χώρες και οικονομικούς κλάδους, αγορακεντρικά μέτρα ή οικονομικά εργαλεία χρησιμοποιούνται από νομοθέτες προκειμένου να εσωτερικευθεί το κόστος της ρύπανσης από οικονομικές δραστηριότητες, να μετριαστούν οι ανισορροπίες της αγοράς και να μειωθεί η διαφορά τιμής μεταξύ ορυκτών και εναλλακτικών καυσίμων. Στη ναυτιλία, τέτοιου είδους μέτρα και πολιτικές, όπως επιδοτήσεις, ταμεία έρευνας και ανάπτυξης ή συνδυασμός αυτών, μπορούν να αξιοποιηθούν προς υποστήριξη της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Παράλληλα, η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε τεχνο-οικονομικά μοντέλα, υπολογίζει πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η μέση τιμή άνθρακα προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών των πλοίων. Υπάρχουν δύο σενάρια: ένα για μείωση 50% και ένα για μείωση 100% των εκπομπών της ναυτιλίας έως το 2050. Για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά 50% συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008 απαιτείται ένα carbon price της τάξης των $173/τόνο CO2. Για πλήρη εξάλειψη των εκπομπών, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα $191/τόνο CO2.

 (ναυτικά χρονικά)