ΕΛΠΕ: Στις 9 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΠΕ», προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 46ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2021 – 31.12.2021) και υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2021.

3. (α) Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2021. (β) Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 2021.

4. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018.

5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2021.

6. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

7. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021.

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (bonus) στους εργαζόμενους της Εταιρείας και των θυγατρικών της – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζει η Εταιρεία για τον περιορισμό διάδοσης του ιού COVID-19 με σκοπό την προστασία των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, των εργαζομένων και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους των εγκαταστάσεών της, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.