ΕΛΠΕ: Στις 24/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Eτήσια Tακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του υιού COVID-19, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση , είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 44ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2019 – 31.12.2019) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Eτήσιες Oικονομικές Kαταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων και των Eνοποιημένων Oικονομικών Kαταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2019.

2. Έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2019.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2019 και διανομής μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019.

6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση της σύμβασης της Εταιρείας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου