ΕΛΠΕ: Στις 10 Δεκεμβρίου η Γ.Σ. για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού – Τι αφορά

Προχωρεί η διαδικασία μετασχηματισμού των Ελληνικών Πετρελαίων στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση με παράλληλη ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και κυρίως επενδύσεων.Έτσι συνέρχεται την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση των Ελληνικών..Πετρελαίων για να εγκρίνει το σχέδιο διάσπασης της εταιρείας δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών. Η γενική συνέλευση καλείται επίσης να εγκρίνει το καταστατικό της νέας εταιρείας στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου όπως αυτά εμφανίζονται στην λογιστική κατάσταση στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία της νέας εταιρείας και η μετατροπή της υφιστάμενης σε εταιρεία συμμετοχών, εντάσσεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης με την επωνυμία «Vision 2021», που στοχεύει στην επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση). Επίσης η νέα στρατηγική του ομίλου αφορά τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής επενδύσεων με στροφή στις ΑΠΕ και τις νέες τεχνολογίες καυσίμων, αλλά και την εταιρική δομή και διακυβέρνησης καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας του ομίλου στην αγορά.

Nέο κατασταστικό

Η νέα εταιρεία θα ανήκει στην ΕΛ-ΠΕ Συμμετοχών η οποία θα κατέχει το σύνολο των μετοχών δηλαδή 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μια.

Επιπλέον, η γενική συνέλευση των μετόχων θα πρέπει μαζί με το Σχέδιο Διάσπασης, να εγκρίνει το καταστατικό της νέας εταιρίας, στο οποίο ορίζεται ότι:

Δύο υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται από την πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, μετά από ανάδειξή τους από τους εργαζομένους στην εταιρεία με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, και εκλέγονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου από την γενική συνέλευση της νέας εταιρείας, σύμφωνα με αντίστοιχες προβλέψεις σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Η μη εκλογή/μη έγκαιρη αναπλήρωση εκπροσώπων των εργαζομένων, δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου.

Αναφορικά με την σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με απαρτία του ημίσεος πλέον μίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, και πλειοψηφία του ημίσεος πλέον μίας των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

Οι τροποποιήσεις των άρθρων

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της απόσχισης κλάδου, η εταιρεία θα καταστεί εταιρεία συμμετοχών διατηρώντας δραστηριότητες παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες του Oμίλου ΕΛΠΕ και προς τρίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της και συγκεκριμένα:

Άρθρο 1: Επωνυμία

Προτείνεται η τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας σε «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και του διακριτικού της τίτλου σε « Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.».

Άρθρο 4: Σκοπός

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το περιεχόμενό του να συνάδει με τις δραστηριότητες που θα διατηρήσει η Εταιρεία σε συνέχεια της απόσχισης, δηλαδή τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης προς εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και προς τρίτους.

Άρθρο 19: Διοικητικό Συμβούλιο

Προτείνεται η τροποποίηση της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 19, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και σε υπαλλήλους εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία, αλλά και σε τρίτους.

Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να παρέχεται στην εταιρεία η ευελιξία ως προς την διαμόρφωση των εξουσιών εκπροσώπησής της, ενόψει της νέας εταιρικής δομής του Ομίλου ΕΛΠΕ, όπως θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Από το worldenergynews.gr