ΕΛΠΕ: Ορισμός τρίτου μέλους Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με την με αριθμό 1368/23.7.2020 απόφασή του τον κ. Ιορδάνη Αϊβάζη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως (τρίτο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την από 24.6.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

Σπυρίδων Παντελιάς, Πρόεδρος της Επιτροπής
Θεόδωρος Πανταλάκης, Μέλος
Ιορδάνης Αϊβάζης, Μέλος
και η θητεία της έχει ορισθεί μέχρι την 17/4/2023.

Την ίδια ημέρα συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου και συγκροτήθηκε σε σώμα

Από το epixeiro.gr