Ανοίγει σήμερα 20 Ιουλίου 2020 εκ νέου η Εργάνη για χιλιάδες εργοδότες για την αποζημίωση των 534 ευρώ

Ανοίγει από σήμερα 20 Ιουλίου η πλατφόρμα του συστήματος Εργάνη για χιλιάδες εργοδότες προκειμένου να δηλώσουν τις μεταβολές εργασίας και την αναστολή συμβάσεων από την  1η Μαϊου, ώστε οι εργαζόμενοι να τύχουν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ).

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων- εργοδοτών των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό, ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εντάσσονται στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και καθίστανται δικαιούχοι αναλογίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1 Μαίου 2020 μέχρι την ημέρα λήψης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

Για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων οι εργοδότες υποχρεούνται να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων αυτών σε αναστολή από την επόμενη της λήξης της νόμιμης άδειας και μέχρι την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ημερομηνίες προγενέστερες της 1ης/5/2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής και των οποίων η αναστολή λειτουργίας συνεχίστηκε με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο ή και τον Ιούνιο που απασχολούν εργαζόμενες και εργαζόμενους υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστά για κάθε μήνα υπεύθυνες δηλώσεις για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους εργαζομένους.

Ειδικότερα για τον μήνα Μάιο ο εργοδότης υποβάλλει το «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας από 20/7/2020 έως και 27/7/2020 το οποίο περιλαμβάνει:
i) τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020, των οποίων τις συμβάσεις θέτει σε αναστολή,
ii) την ημερομηνία διακοπής της νόμιμης άδειας κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, από την επόμενη της οποίας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή,

iii) το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.
Το διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας μπορεί να ξεκινά από 01.05.2020, ανεξάρτητα από το εάν η νόμιμη άδεια έληξε νωρίτερα και φθάνει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας άρσης της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.
Για τον μήνα Ιούνιο 2020 ακολουθείται η ήδη υφιστάμενη διαδικασία και υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωσης αναστολής  έως και 27/7/2020.

Παραδείγματα 1ο

Περίπτωση εργαζόμενης της οποίας η άδεια μητρότητας έληξε στις 15/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής.

Η εργαζόμενη δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο.

Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.

Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω.

Η εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.

Παράδειγμα 2ο

Εργαζόμενος του οποίου η άδεια ασθένειας έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής.
Ο εργαζόμενος δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο.

Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.
Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 7/6/2020.
Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο εργαζόμενος θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις
Κατά την υποβολή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα διαστήματα αναστολών της εργασιακής σύμβασης που θα δηλωθούν να μην επικαλύπτονται στη συνέχεια από χρονικά διαστήματα άλλων, νεότερων αδειών οι οποίες χορηγήθηκαν μεταγενέστερα.

Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι εξής:
–    μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας η έναρξη άδειας μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα ή, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ,
–    μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας αναρρωτικής για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα.

www.bankingnews.gr