Φρένο στις διεκδικήσεις των συμβασιούχων για μονιμοποίηση – Ψαλίδι στον αριθμό των συμβάσεων

Την μείωση των συμβασιούχων επιδιώκει η κυβέρνηση μέσω περιορισμών στις ανανεώσεις των συμβάσεων τους από τους φορείς του Δημοσίου, ενώ βάζει και φρένο στην διεκδίκηση για μονιμοποίηση τους με την αιτιολογία ότι καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες.

στο νομοσχέδιο, άρθρο 12, που έχει θέσει προς διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει την αύξηση των περιπτώσεων προσλήψεων συμβασιούχων που εξαιρούνται από τον κανόνα συγκεκριμένης διάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι το αρ.21 του ν.2190/1994 (γνωστού ως Νόμου ΑΣΕΠ) ορίζει έναν γενικό κανόνα για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η διάρκεια της απασχόλησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες μέσα σε συνολικά χρόνο 12 μηνών, καθώς και ότι η όποια παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος είναι άκυρες.

Τις εξαιρέσεις αυτές αυξάνει τώρα η Κυβέρνηση με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και οι οποίες αφορούν:

– Τα προγράμματα που εκτελούνται με εθνικούς πόρους για να εξασφαλισθεί η εμπρόθεσμη εκτέλεση τους και ο μέγιστος βαθμός απορρόφησης.

– Τις συμβάσεις που εκτελούνται στα πλαίσια τεχνικής/διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών.”

Για να γίνει αντιληπτή η νομοθετική παρέμβαση, ακολουθεί το πριν και το μετά του εδαφίου α’ της παρ.3 του αρ.21 του ν.2190/1994, δηλαδή πως ισχύει και πως τροποποιείται με το Νομοσχέδιο.

ΠΡΙΝ

Κατ` εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, ή από συμβάσεις έργου διάρκειας έως 5 ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

ΜΕΤΑ

Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στο σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται στην εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως 5 ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Πηγή : www.dikaiologitika.gr