Υποτροφίες για εργαζόμενους του Ομίλου ΕΛΠΕ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο Ενέργειες», επιχορηγεί για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με υποτροφίες.
Μέσω αυτού του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε 5 εργαζόμενους του Ομίλου να φοιτήσουν χωρίς δίδακτραστο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανεξαρτήτως βαθμολογικής επίδοσης. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής πατήστε εδώ!
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η δημιουργία συνθηκών υψηλής εκπαίδευσης, με διδασκόμενα μαθήματα που περιλαμβάνουν αντικείμενα σχεδιασμού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων, θέματα οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και μαθήματα που αφορούν οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα.