Τρείς νέες e-υπηρεσίες για ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους από 19/10 στον e-ΕΦΚΑ

Τρείς νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για μη μισθωτούς, Αυτοαπασχολούμενους, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αγρότες θέτει σε εφαρμογή από σήμερα 19 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ.
Οι νέες υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης/δήλωσης απογραφής, μεταβολής δραστηριότητας ή λήξης της ασφάλισης εξασφαλίζοντας αυτοματοποιημένα:
– ορθή ασφαλιστική και εισφοροδοτική κατάταξη, μέσω πλαισίου στοχευμένων ερωτήσεων
– χορήγηση των προβλεπομένων βεβαιώσεων
– διαλειτουργία με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της/των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εκκινούν, μεταβάλλονται ή διακόπτονται
– ένταξη στο Μητρώο Ασφαλισμένων και έναρξη ασφάλισης
– έναρξη εισφοροδότησης στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία
– χορήγηση των Διοικητικών Πράξεων που συνοδεύουν την έναρξη και διακοπή ασφάλισης.
Συνιστάται πριν από την είσοδο στις υπηρεσίες και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τον ΑΜΚΑ και τον/τους ΚΑΔ, κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, που προτίθεται να ασκήσει ή να μεταβάλει (προσθήκη ή αφαίρεση) ή να διακόψει.
Οι νέες Υπηρεσίες παρέχουν τις πιο κάτω, κατά περίπτωση, λειτουργικές δυνατότητες:
α. Υποβολής σχετικού αιτήματος – δήλωσης
β. Ανάκτησης στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ και ταυτοποίηση του αιτούντος γ. Καταχώρισης στοιχείων ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας (διεύθυνση και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)) και στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης
δ. Συμπλήρωσης ερωτηματολογίων με σκοπό τον προσδιορισμό της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών ε. Επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχών, (ανάλογα με τη δηλωθείσα δραστηριότητα)
στ. Δημιουργίας της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, βεβαίωσης ή αποδεικτικού
ζ. Ελέγχου αυθεντικότητας των Βεβαιώσεων.
Γ. Έκδοση και Τύπος Βεβαιώσεων
Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης Βεβαιώσεων για:
• υποβολή Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη ατομικής δραστηριότητας
• μεταβολή ατομικής δραστηριότητας – προσθήκη ΚΑΔ
Οι Βεβαιώσεις αυτές αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e- ΕΦΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας.
Η υπογραφή έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης των Βεβαιώσεων και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή τους από πλευράς του υπογράφοντος.
Οι Βεβαιώσεις φέρουν ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα μπορούν μέσω ειδικής υπηρεσίας να ανακτούν και επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό τους.

 

www.bankingnews.gr