Τι ισχύει για τις τριετίες

Σύμφωνα με τον Ν. 4093/12, επίδομα τριετιών οφείλεται για οποιαδήποτε υπηρεσία, με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία έχει διανυθεί για μεν τους υπαλλήλους με τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους εργατοτεχνίτες με τη συμπλήρωση του 18ου έτους.

Για τους υπαλλήλους προβλέπεται η χορήγηση τριών τριετιών ποσοστού 10% επί του κατώτατου μισθού η κάθε μία, ενώ για τους εργατοτεχνίτες, η χορήγηση έξι τριετιών, ποσοστού 5% για κάθε τριετία. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν. 4093/12 (ΥΠΟΠ. ΙΑ.11 περ. 3στ΄) η προϋπηρεσία «παγώνει» στις 14/2/2012 και μέχρις ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%. Έτσι, βάσει των ανωτέρω, τα ποσοστά 10% και 5% των τριετιών υπολογίζονται στα νέα ποσά των 650 ευρώ και 29,04 ευρώ αντιστοίχως. Η προσαύξηση των τριετιών χορηγείται για υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθεί μέχρι 14.2.2012, ενώ δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν υπηρεσία-προϋπηρεσία που έχει διανυθεί και διανύεται εφεξής.