Στα 4,2 εκατ. τα κέρδη της Ελινόιλ το 2017

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Ελινόιλ στη χρήση 2017 ανήλθε σε € 1.368,2 εκατ. έναντι € 1.296,2 εκατ. το 2016, καταγράφοντας αύξηση 5,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το 2017 ανήλθαν σε € 45,6 εκατ. έναντι € 44,2 εκατ. το 2016 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13,4 εκατ. έναντι € 13,3 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 1%.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε € 6,3 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη € 4,2 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ, το 2017 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 12,4 εκατ. έναντι 11,8 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το 2016, τα κέρδη προ φόρων σε € 5,3 εκατ. έναντι € 5,2 εκατ. το 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε € 3,7 εκατ. αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα του 2017 είναι το αποτέλεσμα της τήρησης με απόλυτη συνέπεια, επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2017 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν φθάνοντας τα 624 πρατήρια, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, με την πρωτοποριακή σειρά καυσίμων Crystal κάλυψε ιδανικά τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, ενισχύοντας την πιστότητα τους στο brand ελίν, προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών και ενίσχυσε σημαντικά το προφίλ της αφού εκτός από άριστη ποιότητα καυσίμων, προσφέρει πλέον και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ελίν Ναυτική διατήρησε και το 2017 θετική πορεία χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση των 3 πλοίων της, η ελίν Τεχνική πέτυχε να αυξήσει την ανάληψη νέων έργων και να διατηρήσει το θετικό οικονομικό αποτελέσματα της, ενάντια στο υφεσιακό κλίμα της κατασκευαστικής αγοράς και η ελίν Σταθμοί, λόγω των αυξημένων εξόδων λειτουργίας των νέων πρατηρίων, παρουσίασε αρνητικό αποτέλεσμα. Τέλος, η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα είχε θετική συνεισφορά στο αποτέλεσμα του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.

Για το 2018, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την αγορά καυσίμων, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία στηριζόμενη στην ισχυρή μετοχική της σύνθεση, στη ρευστότητα που διαθέτει, στα διαφοροποιημένα καύσιμα, στις πρωτοποριακές υπηρεσίες αλλά και την υψηλή ποιότητα που προσφέρει.

Η εταιρία θα συνεχίσει την επιλεκτική ανάπτυξη πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, την σταθεροποίηση των πωλήσεων στο εξωτερικό και θα διεκδικήσει μερίδια αγοράς μέσω νέων υγιών συνεργασιών χωρίς πιστωτικούς κινδύνους, διατηρώντας την κερδοφόρα πορεία της, ενώ παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες σε νέες αγορές.