Ποιες αποδοχές υπολογίζονται για το Δώρο Χριστουγέννων;

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου και, εφόσον έχει λυθεί η εργασιακή σχέση πριν την ημερομηνία αυτή, με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης.
Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται, ο μισθός η το ημερομίσθιο και οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία, ενδυμασία κ.λπ.) εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά ή κατ’ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους.
Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι τακτικές αποδοχές αποτελούν:

– Η αμοιβή για υπερεργασία και υπερωρίες που πραγματοποιούνται τακτικά. (Α.Π. 323/76, 322/ 76 Πρωτ. Αθηνών 7476/78, 14476/78, 14484/780)
– Η προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες (εξαιρούνται οι αμοιβές γι’ αυτές, για τις οποίες δεν δόθηκε αναπληρωματική ανάπαυση, γιατί θεωρούνται ως αποζημίωση και όχι αποδοχές) καθώς και η προσαύξηση για τακτική και μόνιμη εργασία σε νυκτερινές ώρες (Α.Π. 261/77, Α.Π. 1316/ 84)
– Τα οδοιπορικά τα οποία είναι ανεξάρτητα της μετακίνησης και δεν αποδίδεται γι’ αυτά λογαριασμός από τον εργαζόμενο (Α.Π. 67/69 Πρωτ. Πειρ. 2085/76, Α.Π. 505/80).
– Το πριμ παραγωγικότητας όταν καταβάλλεται τακτικά και ομοιόμορφα. (Α.Π. 1084/ 85).
– Η εκτός έδρας αποζημίωση όταν καταβάλλεται τακτικά και όχι για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών (Α.Π. 364/95, Α.Π. 1995/86).
– δ) Το επίδομα Ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο, και εφόσον έχει καταβληθεί στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, προσαυξάνοντας το δώρο κατά το 1/8 αυτού. Αν καταβλήθηκε από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου συνυπολογίζεται στο δώρο του Χριστουγέννων.
– Το επίδομα άδειας. (Α.Π. 690/78)
– Γενικότερα όλες οι αποδοχές που δίδονται στον εργαζόμενο, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου. (Α.Π. 586/78, 584/ 78, 494/76).

Για να υπολογίσουμε ποσό των τακτικών αποδοχών για τις προσαυξήσεις για αργίες, Κυριακές, νυκτερινή απασχόληση, υπερωρίες υπερεργασία, οδοιπορικά, πριμ παραγωγικότητας, κλπ, διαιρούμε το συνολικό ποσό αυτών, με το συνολικό αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής προσθέτουμε στο ημερομίσθιο με βάση το οποίο θα υπολογισθεί το δώρο Χριστουγέννων.
Το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ποσού του δώρου με τον συντελεστή 0,04166, που είναι το πηλίκο της διαίρεσης του μισού μισθού του επιδόματος με τους 12 μήνες ή των 13 ημερομισθίων με τα 312 (26Χ12) ημερομίσθια ετησίως.
Για τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 31/12, το δώρο υπολογίζεται στο μισό. Όσοι απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στην συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά, δικαιούνται σαν δώρο Χριστουγέννων, ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 31/12.
Ο εργοδότης δικαιούται να περιορίσει το Δώρο Χριστουγέννων, μέχρι το 100πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι, η επιχείρηση, κατά πάγια τακτική, εφαρμόζει αυτή τη διάταξη.
Επιχειρήσεις εκτός αυτών που λειτουργούν εποχιακά μπορούν λόγω οικονομικών δυσχερειών να καταβάλλουν μειωμένο το δώρο Χριστουγέννων στο προσωπικό τους, στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν έχουν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα μέχρι δύο μήνες, στο ήμισυ προβλεπόμενο χρηματικό ποσό.
β) Στα 2/3 αυτού αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες