Ν. 4623/2019 – Ποιες αλλαγές έφερε στα εργασιακά.

Ο Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” έφερε αλλαγές και στα εργασιακά, καταργώντας διατάξεις οι οποίες είχαν θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι διατάξεις αυτές αφορούσαν τον βάσιμο λόγο απόλυσης, την συνυπευθυνότητα του αναθέτοντος έργο και εργολάβου για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και την αναστολή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, των αποσβεστικών προθεσμιών για ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα το άρθρο 117 του Ν. 4623/2019 προβλέπει ότι:

1. Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου ίσχυσε.

Τι προέβλεπε το καταργηθέν άρθρο 9 του Ν. 4554/2018:

“1.Ο αναθέτων την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε εργολάβο, ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλέγγυα με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του εργολάβου, για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

2. Στις συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ επιχείρησης και εργολάβου τίθεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.

3. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να αποστέλλει κάθε μήνα στον αναθέτοντα, αποδείξεις καταβολής αποδοχών,τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης και βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους.

4. Ο εργολάβος υποχρεούται να αναγράφει τα στοιχεία του αναθέτοντα, στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλει στο Σ.ΕΠ.Ε., για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί εκτός της έδρας της επιχείρησής τους.

5. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού, όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησής τους.

6. Ο αναθέτων, πρέπει να αναρτά αντίγραφο του πίνακα προσωπικού των εργαζομένων του εργολάβου που απασχολούνται στο χώρο του αναθέτοντα.

7. Κατά τον χρόνο παροχής εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του αναθέτοντα, αυτός υποχρεούται από κοινού με τον εργολάβο να τηρεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευθυνόμενος εις ολόκληρον και αλληλέγγυα με τον εργολάβο για την ικανοποίηση των αξιώσεων των εργαζομένων που απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις για το εργατικό ατύχημα…….”

2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) καταργούνται αφότου ίσχυσαν.

Το ήδη καταργηθέν άρθρο 48 του Ν. 4611/2019 προέβλεπε ότι “η απόλυση εργαζόμενου εθεωρείτο έγκυρη, μόνο αν οφειλόταν σε βάσιμο λόγο,  είχε γίνει εγγράφως, είχε καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση και είχε ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της εγκυρότητας της απόλυσης το έφερε ο εργοδότης. Ο εργοδότης ήταν υποχρεωμένος να αιτιολογεί την καταγγελία της σύμβασης εργασίας  με βάση είτε την συμπεριφορά του εργαζόμενου ή τις ικανότητες του, είτε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, όπως  προβλέπεται στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος κυρώθηκε στη χώρα μας με το Ν.4359/2016”

Μετά την κατάργηση του άρθρου επιστρέφουμε στο παλαιό νομικό και νομολογιακό πλαίσιο για τις απολύσεις, που ίσχυε πριν τις 17/5/2019, με βάση το οποίο ο εργοδότης μπορεί να απολύει χωρίς αιτιολογία τον εργαζόμενο, καταβάλλοντας την σχετική αποζημίωση.

Το καταργηθέν άρθρο 58 του Ν. 4611/2019 προέβλεπε ότι “οι αποσβεστικές προθεσμίες για ακυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, αναστέλλονταν όταν ο εργαζόμενος είχε προσφύγει στη συμφιλιωτική διαδικασία ή τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ για τις σχετικές αξιώσεις. Η αναστολή αυτή εκτεινόταν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης του εργαζομένου στο ΣΕΠΕ, έως τη σύνταξη του προβλεπόμενου πρακτικού και τη διατύπωση της άποψης του επιθεωρητή εργασίας, με το οποίο ολοκληρωνόταν η διαδικασία”.

Κατεβάστε το Ν. 4623/2019 ΕΔΩ