Κύρωση Σ.Σ.Ε. Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4256/2014, ετών 2018-2019.

Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει από την 01-01-2018 και λήγει την 31-12-2019.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών ν. 4256/2014

Εν Πειραιεί σήμερα την 3 Απριλίου 2018 μεταξύ αφενός του εν Πειραιεί εδρεύοντος αναγνωρισμένου Σωματείου υπό την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ) νομίμως εκ­προσωπούμενου υπό των Αντώνιο Στελλιάτο, Πρόεδρο και Διογένη Βενετόπουλο, Γεν. Γραμματέα και αφετέρου της εν Πειραιεί εδρευούσης αναγνωρισμένης Επαγ­γελματικής Ένωσης με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΣΚΑ­ΦΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ.) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό τον Δαγιάμο Γεώργιο, Πρόεδρο και Κόρακα Απόστολο Ταμία, συμφωνείται και υπογράφεται η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων που εργάζονται στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014.

Άρθρο 1

Γενικά περί Μισθολογίου

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει επί των Επαγ­γελματικών Τουριστικών Πλοίων μελών της ΕΠΕΣΤ, του

ν. 4256/2014 ή του εκάστοτε νόμου που διέπει τα Επαγ­γελματικά Τουριστικά Πλοία, τα οποία εκτελούν επαγ­γελματικούς πλόες.

2. Το μισθολόγιο ως και οι πάσης φύσης αποδοχές των επί των ανωτέρω επαγγελματικών πλοίων εργαζομένων ναυτικών καθορίζεται σε ευρώ.

Άρθρο 2

Μισθολόγιο – Μισθός Ενεργείας

Για τα έτη 2018 και 2019 ο μηνιαίος βασικός μισθός των ναυτικών των υπηρετούντων επί των πιο πάνω πλοίων ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Βασικός
Μισθός
Πλοίαρχος Α’ ή ο κυβερνών το πλοίο 1.302,00
Πλοίαρχος Β’ 1.083,00
Πλοίαρχος Γ’ 1.062,00
Κυβερνήτης 1.061,00
Ναύκληρος 846,00
Ναύτης 839,00
Ναυτόπαις 802,00
Μηχανικός Α’ 1.297,00
Μηχανικός Β’ 1.083,00
Μηχανικός Γ’ 1.062,00
Μηχανοδηγός 1.055,00
Χειριστής 802,00
Μαθ. Μηχανής 802,00
Θαλαμηπόλος 840,00
Βοηθ. Θαλαμηπόλος 839,00
Μάγειρας 897,00
Βοηθός Μάγειρας 802,00
Καμαριέρα 802,00
Διπλ. Θαλαμηπόλος 1.108,00
Διπλ. Μάγειρας 1.108,00

Άρθρο 3 Αντίτιμο τροφής

Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής του ναυτικού παντός βαθμού και ειδικότητας και εφόσον δεν παρέχεται, ορί­ζεται στα 15,00 €.

Άρθρο4

 

Μισθός ασθενείας – Θέσεις νοσηλείας

1. Ο μισθός ασθενείας για την περίθαλψη του ναυτικού εντός Νοσοκομείου ή Κλινικής, καθορίζεται σε ποσοστό ενενήκοντα πέντε επί τοις εκατό (95%) του εις το άρθρο 2 της παρούσης μισθού ενεργείας, ήτοι του μισθού της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Ο μισθός ασθενείας για την περίπτωση νοσηλείας του ναυτικού εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής στην ξηρά καθορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του εις το άρθρο 2 της παρούσης μισθού ενεργείας της Συλλογικής Σύμβασης και με το αντίτιμο τροφής του εις το άρθρο 3 της παρούσης.

3. Οι αξιωματικοί και τα κατώτερα πληρώματα δικαι­ούνται νοσηλείας εις Νοσοκομεία ή Κλινικές αντίστοιχα των υπό του ΝΑΤ-ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ προσφερομένων σε περίπτωση τέτοιας νοσηλείας.

Άρθρο 5

Προκαταβολές και εξοφλήσεις μισθού

1. Με την ναυτολόγησή τους οι ναυτικοί δικαιούνται προκαταβολής μέχρις ενός 15ημέρου.

2. Στους λιμένες της αλλοδαπής και εφόσον επιτρέ­πεται υπό των εκεί Τοπικών Αρχών η χορήγηση στον Πλοίαρχο (ή Κυβερνήτη) συναλλάγματος, δύναται να χορηγηθεί στον ναυτικό προκαταβολή σε ξένο νόμισμα, ίση προς το ήμισυ (1 /2) των ημερομισθίων της παραμο­νής του πλοίου στην αλλοδαπή, εφόσον μόνον υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης συναλλάγματος παρά του Πλοι­οκτήτη.

3. Η εξόφληση των πάσης φύσης αποδοχών του ναυ­τικού, δηλαδή του μισθού, υπερωριών, αποζημίωσης, ειδικής αμοιβής των Κυριακών κ.λπ., θα γίνεται με λο­γαριασμό μισθοδοσίας (WAGES ACCOUNT) ή με απλή απόδειξη.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο ναυτικός σε συνάλλαγμα, θα εκφράζο­νται σε ΕΥΡΩ βάσει της επίσημης τιμής αγοράς της Τ ρά­πεζας κατά την ημέρα καταβολής τους (εφόσον βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης συναλλάγματος).

5. Οι καταβολές στην Ελλάδα πραγματοποιούνται σε ευρώ με μόνη εξαίρεση τις καταβολές στο εξωτερικό, οι οποίες όμως είναι δυνητικές ή θα συμφωνούνται ειδικό­τερα μεταξύ του Πλοιοκτήτη και του Ναυτικού.

Άρθρο6 Άδειες

1. Κάθε ναυτικός δικαιούται ετήσια άδεια (απουσία) μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων ή για περιόδους απασχόλησης μικρότερες του ενός (1) έτους, ανάλογο μέρος αυτής σύμφωνα με τους όρους απόκτησης δικαιώματος και χορήγησης τέ­τοιας αδείας που καθορίζεται από αυτήν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

2. Ο ναυτικός δικαιούται αδείας (96) ενενήκοντα έξι ημερών το χρόνο, υπολογιζόμενη σε (8) οκτώ ημέρες ανά μήνα υπηρεσίας του, για δε τις τυχόν ολιγότερες του μήνα ημέρες δικαιούται το αντίστοιχο κλάσμα (η άδεια αυτή λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, κατά τα ισχύοντα περί ΝΑΤ).

3. Κατά τις ημέρες της αδείας του ο ναυτικός δικαιούται του αναλογούντος σε αυτές μισθού ενεργείας βασικού μισθού και επιδομάτων ως και του εις το άρθρο 3 της παρούσης οριζόμενου αντιτίμου τροφής. Για τον υπο­λογισμό της άδειας το ημερομίσθιο καθορίζεται εις 1 /22 του τρέχοντος μισθού.

4. Η άδεια παρέχεται σε όλους από τον Πλοιοκτήτη ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού από τον Πλοίαρχο (ή Κυ­βερνήτη), εφόσον κατά την κρίση του το επιτρέπουν οι ανάγκες του σκάφους, δύναται δε να χορηγείται και κατά  την παραμονή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε λιμένα για επισκευές, ετήσια επιθεώρηση κ.λπ., του ναυτικού υποχρεωμένου να αποδεχθεί την παρεχόμε­νη άδεια. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι ανάγκες του πλοίου δεν επιτρέπουν την χορήγηση αδείας, η χορήγη­ση κατ’ επιλογήν του ναυτικού είτε αναβάλλεται διά τον κατάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ως παρασχεθείσα, κα­ταβαλλομένου σε τέτοια περίπτωση εις τον ναυτικό του αναλογούντος μισθού μετά του αντιτίμου τροφής, έστω και αν αυτός παραμένει και διατρέφεται επί του πλοίου.

5. Ο ναυτικός απολυόμενος από το πλοίο, δικαιούται οπωσδήποτε της υπό των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου προβλεπομένης αδείας του και αν ακόμη δεν ζήτησε την παροχή αυτή από τον Πλοίαρχο (ή Κυβερνήτη), διαρκούσης της υπηρεσίας του και ανε­ξαρτήτως του λόγου για τον οποίο δεν παρεσχέθη εις τον ναυτικό η άδειά του ή δεν κατεβλήθη εις τούτον ο αναλογούν εις ταύτη μισθός. Εφόσον όμως έχει συνομο­λογηθεί στην κατ’ ιδίαν σύμβαση εργασίας και η παροχή της αναλογούσης αδείας μετά της τροφοδοσίας, τότε ο ναυτικός δεν δύναται να την αναζητήσει, δις, αφού έχει ήδη καταβληθεί κατά την εξόφληση των μηνιαίων αποδοχών του.

6.Τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αντι­προσωπεύοντας αποδοχές, τεσσαράκοντα πέντε ημε­ρών, καταργήθηκαν από 1 /1 /83, ενσωματούμενα εις την κανονική άδεια, η οποία ούτως αυξήθηκε εις (96) ενενήκοντα έξη ημέρες ετησίως και υπολογίζεται κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα υπό του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Ημέρες αργίας εν πλω και εν λιμένι

1. Ως ημέρες αργίας εν πλω και εν λυμένη ορίζονται:
α) Η πρώτη του Έτους.
β) Η εορτή των Θεοφανίων.
γ) Η Καθαρά Δευτέρα.
δ) Η 25η Μαρτίου.
ε) Η Μεγάλη Παρασκευή.
στ) Η ημέρα του Πάσχα.
ζ) Η Δευτέρα του Πάσχα.
η) Η 1 η Μαίου.
θ) Η ημέρα της Αναλήψεως.
ι) Η 15η Αυγούστου.
ια) Η 14η Σεπτεμβρίου.
ιβ) Η 28η Οκτω­βρίου.
ιγ) Η ημέρα του Αγίου Νικολάου.
ιδ) Η ημέρα των Χριστουγέννων.
ιε) Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέν­νων.
ιστ) Εις τους Ελληνικούς λιμένες αναγνωρισμένες ως ημέρες αργίας τοπικές εορτές, εφόσον το πλοίο ναυλοχεί εις λιμένα που έχει τοπική εορτή αργίας.

2. Κατά τις άνω ημέρες οι ναυτικοί απαλλάσσονται πάσης εργασίας, πλην των εργασιών ασφαλείας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Τυχόν απασχόληση τούτων εν πλω και εν λιμένι λόγω αναγκών του πλοίου πλην των εργασιών ασφαλείας του πλοίου είναι υποχρε­ωτική και αμείβεται υπερωριακά (άρθρο 16 Πρόσθετος εργασία και αμοιβή εργασίας).

Άρθρο 8 Ιματισμός

Οι Αξιωματικοί και τα μέλη του κατωτέρου πληρώμα­τος υποχρεούνται να φέρουν κατά τις ώρες εκτελέσεως των καθηκόντων τους την καθιερωμένη στολή του Ε.Ν., μετά των διακριτικών για κάθε κλάδο προσωπικού κατά βαθμό ή ειδικότητα. Οι στολές δίδονται από τους πλοιοκτήτες.

Άρθρο 9

Είδη ενδιαίτησης και τροφοδοσίας

Σε κάθε αξιωματικό και μέλος του κατώτερου πλη­ρώματος παρέχονται από το επαγγελματικό πλοίο ανα­ψυχής:

α) Τα απαραίτητα είδη κλινοσκεπασμάτων, ήτοι στρώ­ματα, σεντόνια, κλινοσκεπάσματα και προσκέφαλα.

β) Είδη καθαριότητας, ως προσόψια, σαπούνι κοινό ενός χιλιόγραμμου ανά δεκαπενθήμερο, ως και η ανα­γκαία ποσότητα σαπουνιού προσώπου.

γ) Είδη εστιάσεως, ως πιάτα, πιρούνια, μαχαίρια, κύ­πελλα κ.λπ., κατάλληλα για την λήψη γευμάτων.

Εκ των ειδών της προηγούμενης παραγράφου τα σε­ντόνια, τα καλύμματα των προσκέφαλων και τα προσό­ψια θα εναλλάσσονται με καθαρά κάθε εβδομάδα.

Πάντα τα ανωτέρω είδη ως και ο ιματισμός πρέπει να παραδίδονται στους ναυτικούς καθαρά και σε κατάστα­ση επιτρέπουσα την συνήθη χρήση τους.

Οι ναυτικοί υποχρεούνται να επιστρέφουν τα κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρεχόμενα μη αναλώ­σιμα είδη σε καλή κατάσταση στο τέλος κάθε εβδομάδας προς αντικατάσταση ως και κατά την απόλυσή τους, λο­γιζόμενη ως φυσιολογικής της λόγω συνήθους χρήσεως φθοράς των. Επίσης οι ναυτικοί πρέπει να μεριμνούν για τον καθαρισμό των στολών τους εν γένει, ώστε να παρουσιάζονται κόσμια ενδεδυμένοι.

Άρθρο 10

Ώρες εργασίας και ευθύνες

1. Οι ώρες εργασίας για όλους εν γένει τους ναυτικούς παντός βαθμού και ειδικότητας, τους εργαζομένους επί των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής, εν πλω και εν λιμένι καθορίζονται σε σαράντα ώρες εβδο­μαδιαίως, ήτοι σε (8) οκτώ ώρες κάθε ημέρα από Δευτέ­ρα μέχρι Παρασκευή. Η πέραν των ωρών αυτών εργασία των μελών του πληρώματος εν γένει ως και οποιαδήποτε πρόσθετη πέραν των οριζόμενων ως κατωτέρω εργα­σιών κατά το Σάββατο και την Κυριακή, πρόσθετη απα­σχόληση αμείβονται υπερωριακά. Το επίδομα Κυριακών ορίζεται στο άρθρο 25 της παρούσης.

2. Η απασχόληση του πληρώματος κατά Σάββατο – Κυριακή στο λιμάνι θα πραγματοποιείται μόνον όταν γίνεται επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή εφόσον απαιτούν τέτοια απασχόληση οι ανάγκες του πλοίου ή το αξιώσει ο Πλοιοκτήτης ή ο Πλοίαρχος. Όταν υπάρχουν επί του πλοίου επιβάτες η παραμονή του πληρώματος είναι υποχρεωτική εφόσον το ορίσει ο Πλοιοκτήτης ή Πλοίαρχος.

3. Οι Κυβερνήτες και Πλοίαρχοι έχουν υποχρέωση να κινούν τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής αποκλειστικά και μόνον με εντολές του Πλοιοκτήτη. Η πρωτοβουλία τους θα περιορίζεται στην κατά το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση της εργασίας, την εξυπηρέτηση των επιβατών και την ευθύνη για την συντήρηση των επαγγελματι­κών πλοίων αναψυχής κατά τις ώρες απραξίας γενικώς ασκούντες σοβαρή εποπτεία επί του πληρώματος.

4. Υπάρχει ευθύνη του Πλοιάρχου ή Κυβερνήτη, αλλά και του λοιπού πληρώματος αδιακρίτως, για την ασφά­λεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, τόσον από πλευράς αγκυροβολίας, όσον και λοιπών μέτρων ασφα­λείας και εξυπηρέτησης επιβατών, επισκεπτών, BROKERS κ.λπ.

δ. Χωρίς να θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα του ναυτικού εκ του χρόνου διαδραμούσης υπηρεσίας τους, δύναται ο Πλοιοκτήτης να μεταθέσει το πλήρωμά του εν όλο ή εν μέρει, περιλαμβανομένου και του Πλοιάρχου ή Κυβερνήτη, εις άλλο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ιδιοκτησίας του ή των συμφερόντων, ή διαχείρισής του, αδιακρίτως, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ναυτικών μη δυναμένων να αρνη­θούν μια τέτοια μετάθεση. Οι σχετικές μεταβολές πρέπει να νομιμοποιούνται άμεσα.

6. Οι Πλοίαρχοι ή Κυβερνήτες έχουν υποχρέωση σύ­νταξης μηνιαίας εγγράφου απόδοσης λογαριασμού Πλοιάρχου εις τον Πλοιοκτήτη, ευθυνόμενοι για την όλη διαχείρισή τους. Οι Πλοίαρχοι και Κυβερνήτες δεν μπο­ρούν να προβαίνουν σε αγορές, επισκευές, ή προμήθειες πέραν των συνήθων χωρίς ειδική άδεια του Πλοιοκτήτη.

Άρθρο 11 Γονική άδεια

1. Κάθε γονέας ναυτικός, εφόσον έχει συμπληρώσει συνεχή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο ίδιο πλοίο και με την προϋπόθεση ότι στο ίδιο πλοίο απασχολούνται μέχρι 30 άτομα και ότι ο άλ­λος γονέας απασχολείται αποδεδειγμένα εκτός σπιτιού, αποκτά δικαίωμα να λάβει γονική άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας έως 3 μήνες για να μπορέσει να ασχοληθεί με το παιδί του μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε ετών. Σε περίπτωση ύπαρξης πε­ρισσοτέρων παιδιών το δικαίωμα γονικής άδειας είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά εφόσον από το χρόνο λήξης της αδείας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί ο εργαζόμενος συμπλήρωσε δωδεκάμηνη τουλάχιστον συνεχή θαλάσσια υπηρεσία στο ίδιο εμπορικό πλοίο.

2. Το δικαίωμα γονικής άδειας με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις παρέχεται και σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού.

3. Ο ναυτικός υποχρεούται να ενημερώσει τον πλοί­αρχο ή τον πλοιοκτήτη τουλάχιστον ένα μήνα πριν για τον επιθυμητό χρόνο άσκησης του δικαιώματος γονικής άδειας του, οπότε η άδεια χορηγείται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, στον πρώτο λιμένα κατάπλου εφόσον έχει παρέλθει η πιο πάνω προ­θεσμία προειδοποίησης.

4. Η γονική άδεια παρέχεται άπαξ και στο σύνολό της εκτός από αντίθετη συμφωνία μεταξύ ναυτικού και πλοι­άρχου ή πλοιοκτήτη. Η χορήγηση της γονικής άδειας αποτελεί λύση της σύμβασης ναυτολόγησης του ναυ­τικού.

5. Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης μπορεί να αναβάλει την χορήγηση της γονικής άδειας στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η εξεύρεση αντικατα­στάτη του εργαζόμενου.

6. Δεκαπέντε ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου γονικής άδειας που έχει δοθεί, ο ναυτικός υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον πλοίαρχο ή πλοιοκτήτη εάν επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια θέση στο πλοίο που υπηρετούσε ή σε περίπτωση αδυναμίας σε εργασία ισοδύναμη ή ανάλογη.

7. Η μη υποβολή της πιο πάνω δηλώσεως ισοδυναμεί με παραίτηση του ναυτικού από το πιο πάνω δικαίωμα.

8. Ο ναυτικός που ασκεί το δικαίωμα της γονικής άδειας καλύπτει τα δικά του έξοδα μετακίνησής του από και προς το πλοίο καθώς και τα έξοδα του αντικαταστάτη του αντίστοιχα. Ο ναυτικός που κάνει χρήση του δικαι­ώματος της γονικής άδειας, έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί να συνεχίσει την ασφαλιστική του κάλυψη στο ΝΑΤ, καταβάλλοντας ο ίδιος τις αντίστοιχες εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου).

9. Το δικαίωμα της γονικής άδειας ισχύει για συμβάσεις ναυτολόγησης που θα αρχίσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

1 Ο. Σε περιπτώσεις χορήγησης γονικής άδειας, κατα­χωρείται σχετική εγγραφή στο ναυτολόγιο, στο ημερο­λόγιο γέφυρας του πλοίου καθώς και στην αντίστοιχη θυρίδα και στη σελίδα παρατηρήσεων του ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου ναυτικού.

11. Για την αντικατάσταση του εργαζομένου ναυτικού στον οποίο έχει χορηγηθεί γονική άδεια, επιτρέπεται να συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου.

12. Η αίτηση ή η λήψη της γονικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν μπορεί να αποτελέ­σει λόγο καταγγελίας της σύμβασης ναυτολόγησης εκ μέρους του εργοδότη.

Άρθρο 12

Άδεια απουσίας νια οικογενειακούς λόγους

1. Τηρουμένων των διαδικασιών χορήγησης έγκρι­σης από την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν.δ. 187/1973 «Περί κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι­καίου», και π.δ. 37 /2008, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων, ο πλοίαρχος χορηγεί σε εργαζόμενο ναυτικό άδεια απουσίας από το πλοίο για χρονικό δι­άστημα μέχρι 144 ώρες συνολικά σε χρονική περίοδο ενός έτους, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους του εργαζομένου ναυτικού, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος εξαρ­τώμενου από αυτόν μέλους, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του. Εάν η απουσία αυτή συνεπάγε­ται και έξοδα μετακίνησης, αυτά βαρύνουν το ναυτικό. Σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας απουσίας, καταχωρείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου και σε σελίδα παρατηρήσεων του ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου ναυτικού.

2. Η άδεια απουσίας είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και κατά το χρόνο διάρκειάς της ο ναυτικός δεν δικαιούται αποδοχές. Η μη έγκαιρη επιστροφή του ναυτικού στο πλοίο μετά το πέρας της άδειας απουσίας συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης ναυτολόγησης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

3. Στην έννοια του όρου «εξαρτώμενα μέλη» της πα­ραγράφου 1 περιλαμβάνονται: α) τα παιδιά, φυσικά ή υιοθετημένα, β) ο ή η σύζυγος, γ) οι γονείς, αδελφοί και αδελφές.

Άρθρο 13

Προσλήψεις – Ιδιότητα Πληρωμάτων – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

1. Όλα τα πληρώματα των πλοίων που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταρτίζονται από τα τακτικά μέλη της Επαγγελματικής οργάνωσης (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ.), εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες ευρέσεως εργασίας μέσω του ΓΕΝΕ, κατόπιν αιτήσεως των Πλοιοκτητών και κατά απόλυτη εκλογή αυτών.

2. Προ κειμένου περί προσώπων που δεν ανήκουν στην οργάνωση που αναφέρει η προηγούμενη παράγραφος, η οργάνωση αυτή με αίτηση των ενδιαφερομένων, υποχρε­ούται στην εγγραφή αυτών ως μελών της, εφόσον έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από το καταστατικό.

3. Οι ατομικές Συμβάσεις ναυτολόγησης συνάπτονται για αόριστο χρόνο και με όρους εργασίας και αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

4. Τα μέλη του πληρώματος που απαιτεί η Οργανική Σύνθεση των Ε/Γ-Τ /Ρ είναι Έλληνες Ναυτικοί και υπόκει­νται στις διατάξεις του ΚΙΝΔ και στα άρθρα της παρού­σης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κανείς δεν θα ναυτολογείται, αν δεν είναι εφοδιασμένος με Ναυτικό Φυλλάδιο και το ανάλογο Πτυχίο -Δίπλωμα – Άδεια. Οι ναυτολογήσεις των ειδικοτήτων και το κεκτημένο απο­δεικτικό ναυτικής ικανότητας που απαιτείται ανά ειδι­κότητα, ορίζονται από την 3511.1 /8/2003 υπουργική απόφαση για καθορισμό σύνθεσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Οι πλοιοκτήτες των Ε/Γ-Τ/Ρ έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν άμεσα για την ανανέωση των «Αποδει­κτικών Ναυτικής Ικανότητας», τους κατόχους των κατάλ­ληλων πιστοποιητικών Α; Β; r; Πλοιάρχου και Μηχανικού πριν τη λήξη της προβλεπόμενης διάρκειας ισχύος τους, σύμφωνα με το (π.δ. 243/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για όσο χρόνο απαιτείται για την ανανέωση,

(α) τουλάχιστον 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία με ειδι­κότητα αντίστοιχη ή ανώτερη του κατεχόμενου πιστο­ποιητικού, ή

(β) θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών (στο αμέσως προ­ηγούμενο διάστημα) σαν υπεράριθμοι, με ειδικότητα αντίστοιχη ή μιας θέσης κατώτερης του κατεχόμενου πιστοποιητικού, χωρίς να διαφοροποιούνται οι αποδοχές που ελάμβαναν σύμφωνα με την παρούσα Σ.Σ.Ε. πριν την υποχρεωτική ως άνω ναυτολόγηση.

6. Οι αποδοχές των πληρωμάτων και οι υπερωρίες θα εκκαθαρίζονται και θα εξοφλούνται κάθε 31 του μήνα, θα χορηγείται δε σε κάθε έναν αναλυτικό σημείωμα απο­δοχών και κρατήσεων στο τέλος εκάστου μηνός.

Άρθρο14

Ώρες εργασίας προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών εν πλω και εν λιμένι

1. Ειδικώς για το προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών εν γένει η οκτάωρη ημερήσια εργασία του κατανέμεται από της 06:00 ώρας μέχρι 22:00 ώρας με μια ή πλείονας διακοπές αναλόγως προς το πρόγραμμα εργασίας και τις ανάγκες του σκάφους, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 13, για την πέραν του 8ώρου απασχόλησή του.

2. Οι ώρες νυκτοφυλάκων του προσωπικού των θα­λαμηπόλων πάσης διαβάθμισης ορίζονται εν πλω από τις 21 :00, μέχρι της 06:00 της επομένης και εν όρμο από της 18:00 μέχρι της 06:00 της επομένης.

Άρθρο 15

Νυκτοφύλακες – Φύλακες

Οι εργάσιμες ώρες των νυκτοφυλάκων ορίζονται σε δώδεκα (12) συνεχείς ώρες, περιλαμβανομένων μεταξύ της 18:00 ώρας και της 06:00 της επομένης, των δε φυ­λάκων από 06:00 έως 18:00. Άπαντες οι ναυτολογημένοι έχουν την υποχρέωση φυλακής-vυκτοφυλακής. Μετά την εκτέλεση καθηκόντων φύλακα – νυκτοφύλακα, ο ναυτικός δικαιούται ρεπό σε μια από τις επόμενες ημέ­ρες της εβδομάδας, μετά από συνεννόηση με τον Πλοί­αρχο. Εάν είναι αδύνατο να δοθεί ρεπό τότε αμείβεται υπερωριακά.

Άρθρο 16

Πρόσθετος εργασία και πρόσθετος αμοιβή – Υπερωρίες

1. Ο ναυτικός εάν διαταχθεί να εκτελέσει πρόσθετη εργασία, πέραν των κεκαvοvισμέvωv ωρών είναι υποχρε­ωμένος να την εκτελέσει δεν δύναται όμως η πρόσθετη αυτή εργασία να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες εντός του 24ώρου.

2. Για την πρόσθετη αυτή εργασία, ο εκτελέσας αυτή ναυτικός δικαιούται σε πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) η οποία υπολογίζεται ως εξής: Το ποσόν του μηνιαίου βασικού μισθού διαιρείται διά των ωρών της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης, τούτων εξευρισκομέvων διά της διαιρέσεως των εβδομάδων του έτους διά δώ­δεκα μηνών και του πολλαπλασιασμού του εκ της διαι­ρέσεως τούτης προκύπτοντος πηλίκου 4,3 επί τας ώρας της εκάστοτε ισχυούσης εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης. Βάσει του ανωτέρω υπολογισμού, οι ώρες της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης ανέρχονται σε εκατόν εβδομήντα τρεις (173).

3. Για την πρόσθετη (υπερωριακή) εργασία περί της οποίας η προηγούμενη παράγραφος, η προκύπτουσα εκ της εφαρμογής της υπερωριακή αμοιβή του ναυτικού προσαυξάνεται κατά 25%.

Άρθρο 17

Πρόσθετες εργασίες μη αμειβόμενες όταν εκτελούνται εντός εργασίμων ωρών

Δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή (υπερωρία) για τις κατωτέρω μνημονευόμεvες εργασίες, εφόσον αυτές εκτελούνται εντός των εργασίμων ωρών ή κατά τις ώρες φυλακής.

Ι. Εργασίες καταστρώματος:

α) Για την αποσκωρίαση ελασμάτων.

β) Για την λίπανση των βαρούλκων.

γ) Για την εξασφάλιση αντικειμένων καταστρώματος επικείμενης θαλασσοταραχής.

δ) Για τον καθαρισμό υδροσυλλεκτών κύτους (κουτί σεvτιvώv).

ε) Για τον χρωματισμό κλειστών χώρων, εναλλασσό­μενοι ανά δίωρο και εφόσον υπάρχει τεχνικός ή φυσικός αερισμός των διαμερισμάτων και των εχόντων σχέση με το κατάστρωμα.

στ) Για τον εξωτερικό χρωματισμό του πλοίου κατά

την διάρκεια της ημέρας εν όρμο.

ζ) Για πάσα άλλη εργασία συντήρησης του πλοίου.

ΙΙ. Εργασίες Μηχανοστασίου:

α) Για τον καθαρισμό δαπέδου του μηχανοστασίου. β) Για την πλύση και τον χρωματισμό του μηχανοστασίου εν όρμο, της εργασίας αυτής μη δυναμένης να ανατεθεί στον βοηθό μηχανής απαγορευμένων των ικριωμάτων.

γ) Για την εκκένωση των βαρελιών μηχανέλαιου στις δεξαμενές του πλοίου, εκτελούμενη εν όρμο μεν, εφόσον δεν διατηρούνται οι φύλακες του μηχανοστασίου, εν πλω δε μόνον υπό των βοηθών.

δ) Για την παραλαβή καυσίμων υπό των Μηχανικών (Μηχανοδηγών).

ε) Για την εν γένει συντήρηση του μηχανοστασίου και την εκτέλεση εν γένει εργασιών.

ΙΙΙ. Εργασίες Γενικές:

α) Για την παράδοση κατά τον ως άνω τρόπο, των ακαθάρτων ειδών ρουχισμού προς πλύση και παραλα­βή αυτών.

β) Για την πλύση και τον καθαρισμό των διαμερισμά­των του πληρώματος.

γ) Για την παραλαβή τροφοεφοδίωv, εξαρτημάτων κ.λπ.

IV. Γενική παρατήρηση:

Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας των συνθη­κών εκμετάλλευσης των Επιβατηγών Επαγγελματικών Τουριστικών Πλοίων Αναψυχής, ο ναυτικός οφείλει ενί­οτε να εκτελεί χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και άλλα εκτός της ειδικότητάς του καθήκοντα εφόσον ταύτα εκτελούνται εντός του νόμιμου ωραρίου εργασίας του.

Άρθρο 18

Πρόσθετες εργασίες μη αμειβόμενες

Δεν καταβάλλεται πρόσθετη υπερωρία στους Αξιω­ματικούς και Κατώτερο Προσωπικό, για τις κατωτέρω μvημοvευόμεvες εργασίες τις οποίες υποχρεούνται αυ­τοί να εκτελούν οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος και οποιαδήποτε ώρα έστω και εκτός των εργασίμων ωρών:

α) Εργασίες σε περίπτωση ανωτέρας βίας που αφο­ρούν την ασφάλεια του πλοίου, των επιβαινόντων αυτού ως και εργασίες οπτήρος.

β) Εργασίες για την εκτέλεση γυμνασίων καθαίρεσης λέμβων του πλοίου στη θάλασσα, πυρκαγιάς και εγκα­τάλειψης του πλοίου, εκμάθησης χειρισμού ταχυπλόου λέμβου, εκτέλεση ναυταθλημάτωv δυναμένων να εκτε­λεσθούν διά των εξαρτημάτων του πλοίου.

Άρθρο 19 Έκτακτες εργασίες

Έκτακτες εργασίες παραλαβής βαρέων αντικειμένων του πλοίου και μεταφορά αυτών αμείβονται ιδιαιτέρως, εφόσον εκτελούνται εκτός του πλοίου, κατόπιν συμφω­νίας.

Άρθρο 20

Βιβλίο πρόσθετων και ιδιαιτέρων αμοιβών

1. Οι υπερωρίες καταβάλλονται επί τη βάσει βιβλίου υπερωριών τηρουμένου υπό του Πλοιάρχου ή Κυβερνή­τη. Οι εγγραφές στο βιβλίο αυτό, αφού επικυρωθούν από τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη θεωρούνται δεσμευτικές για αμφότερα τα μέλη και δεν δύναται να αμφισβητηθούν εφόσον προσυπογράφονται παρά των υπερωριακώς εργασθέντων ναυτικών. Εφόσον γίνονται υπερωρίες θα γίνεται θεώρηση του βιβλίου από την πλησιέστερη Λι­μενική Αρχή και από τον Πλοιοκτήτη εντός 24ώρου, από την άφιξη του Πλοίου στο λιμάνι πέρατος του ταξιδιού, άλλως δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εγγραφή.

2. Υπόλογοι προς τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη Αξιωματι­κοί για την κανονική τήρηση του βιβλίου Πρόσθετων και Ιδιαιτέρων Αμοιβών είναι ο Υποπλοίαρχος για το προσωπι­κό Καταστρώματος, ο Α’ Μηχανικός για το προσωπικό του Μηχανοστασίου και ο Αρχιθαλαμηπόλος και ο Αρχιμάγει­ρας οι οποίοι τηρούν τα βιβλία υπερωριών των τμημάτων τους, υπό τον έλεγχο του Πλοιάρχου ή Κυβερνήτη ή του οριζόμενου από αυτόν Αξιωματικού. Πριν από την εκτέ­λεση κάθε πρόσθετης ή έκτακτης εργασίας υποχρεούνται να αναφέρουν τούτο στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη για να λάβουν την έγκρισή του. Σε περίπτωση όμως απουσίας του Πλοιάρχου ή Κυβερνήτη οι ανωτέρω υπόλογοι δύ­νανται, υπαρχούσης επειγούσης ανάγκης, να διατάξουν την εκτέλεση της εργασίας υποχρεούμενοι να αναφέρουν αμέσως μετά στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη. Οι κατά τα ανω­τέρω υπόλογοι Πλοίαρχοι ή Κυβερνήτες υποχρεούνται να καταγράφουν καθ’ εκάστην στο βιβλίο πρόσθετων και εκτάκτων αμοιβών τις οφειλόμενες στα μέλη του πληρώ­ματος αμοιβές και να καλούν τους δικαιούχους να προ­συπογράφουν για το σύμφωνο των σχετικών εγγράφων και να ακολουθούν την πιο πάνω διαδικασία θεώρησης.

Άρθρο 21 Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται ο χρωματισμός και η αποσκωρίαση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής εν πλω και με την χρη­σιμοποίηση ικριωμάτων (σκαλωσιών), ως και ο χρωμα­τισμός των ιστών και της καπνοδόχου και επικίνδυνων σημείων (εξωτερική πλευρά λέμβων, καπονιών, κ.λπ.).

Άρθρο 22 Διαιτητική Επιτροπή

Για την επίλυση κάθε αμφισβήτησης ή διαφοράς που μπορεί να προκύπτει, ως προς την ερμηνεία ή την εφαρ­μογή των όρων της παρούσης, ορίζεται τριμελής Διαιτη­τική Επιτροπή αποτελούμενη:

  1. από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς ή τον παρ’ αυτού οριζόμενο Δικαστικό,

  2. από ένα Πλοιοκτήτη διοριζόμενο από την ΕΠΕΣΤ και
  3. από ένα Ναυτικό διοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ.

Άρθρο 23

Ειδικό επίδομα οικογενειακής αρωγής

Οι Πλοιοκτήτες των σκαφών της παρούσης σύμβασης καταβάλλουν ποσοστό 2%, μη δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω, συμφώνως προς το άρθρο 25 του ν. 1085/1980 εισπραπόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες ναυτικούς. Το ανωτέρω ποσοστό, μαζί με 1 % συμμετοχής του ναυ­τικού, υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορές υπέρ ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 24 Εισφορές-Κρατήσεις

Οι νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Ασφάλισης και Προνοίας Ε.Ν. (ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ) ως και του Δημοσίου που βαρύνουν τους ναυτικούς εκπί­πτονται από της πάσης φύσεως αποδοχές που αναφέρο­νται στα προηγούμενα άρθρα της παρούσης.

Άρθρο 25

Επικουρική Ασφάλιση

Οι Πλοιοκτήτες καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο (2%) επί τοις εκατό μη δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα προς το άρθρο 28 του νόμου 1220/1981, εισπραπόμενο υπό του ΝΑΤ, με σκοπό την παροχή εις τους Έλληνες ναυτικούς επικουρικής ασφάλισης.Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το εκ δύο επί τοις εκατό (2%) ποσοστό συμμετο­χής του ναυτικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ, αποδοχών των ναυτικών. Όλες γενικά οι εισφορές (ΝΑΤ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΕΝ, ΕΑ, κ.λ.π), που βαρύνουν τους Πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς θα υπολογίζονται «επί των αποδοχών της παρούσης Συλ­λογικής Σύμβασης Εργασίας όπως αυτές υπολογίζονται από το ΝΑΤ».

Άρθρο 26

Διάρκεια ναυτολόγησης

Η διάρκεια ναυτολόγησης για την θεμελίωση του δικαι­ώματος του ναυτικού προς παλιννόστηση συμφωνείται σε ότι ορίζει εκάστοτε το ΥΕΝ.

Άρθρο 27

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούται αποζημίωση ο ναυτικός

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούνται αποζημι­ώσεις οι ναυτικοί περιλαμβανομένου και του Πλοιάρχου ή Κυβερνήτη είναι:

α) Η καταγγελία της Σύμβασης υπό του Πλοιάρχου-

Πλοιοκτήτη.

β) Η αποβολή της Ελληνικής σημαίας.

γ) Πώληση του πλοίου ή αναγκαστική εκποίηση. δ) Λόγω παροπλισμού.

Η αποζημίωση ορίζεται 15 ημέρες σε ελληνικό λιμάνι και σε 30 ημέρες σε λιμάνι αλλοδαπής. Εάν η Σύμβαση ναυτολόγησης καταγγέλλεται από τον Πλοίαρχο-Πλοιο­κτήτη για υπαιτιότητα του ναυτικού τότε ο ναυτικός δεν δικαιούται αποζημίωση.

Άρθρο 28 Επιδόματα

1. Στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη και στον Α’ Μηχανικό ή Μηχανοδηγό χορηγείται μηνιαίο επίδομα 50,00 €.

2. Σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του πληρώματος χορη­γείται βαρύ ανθυγιεινό επίδομα μηνιαίως 12,00 €.

3. Το επίδομα για οκτάωρη απασχόληση τις Κυριακές κάθε μήνα είναι ίσο με 22%του μηνιαίου βασικού μισθού. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω επιδόματα καταβάλλο­νται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του πληρώματος και ανεξάρτητα από το εάν παρείχαν η όχι υπηρεσία κατά τις ημέρες αυτές.

Άρθρο 29

Προσαύξηση μισθού λόγω προσέγγισης σε λιμάνι εξωτερικού

Ο μισθός που ορίζεται από το άρθρο 2 προσαυξάνε­ται υπό μορφή επιδόματος κατά ποσοστό 15% όταν τα πλοία που αφορά η παρούσα Σύμβαση επεκτείνουν τους πλόεςτους σε λιμένας εξωτερικού και μόνον για τις ημέ­ρες που θα βρίσκονται εκεί, εξαιρουμένων των Δυτικών Τουρκικών Ακτών.

Άρθρο 30

Ισχύς – Τροποποίηση – Καταγγελία

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει από 1/1/2018 και λήγει την 31/12/2019.

2. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης οι δι’ αυτής καθοριζόμενες εκατέρωθεν υπο­χρεώσεις και δικαιώματα πάσης φύσης κατισχύουν των διατάξεων πάσης άλλης υπαρχούσης τυχόν κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

3. Η παρούσα δύναται να καταγγελθεί εγγράφως παρ’ εκατέρου των δύο συμβαλλομένων προ της λήξης, διά καταγγελίας προς το έτερον μέρος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου καταγγελίας σύμφωνα με το ανωτέρω η ισχύς παρατείνεται επί ένα τρίμηνο από την ημερομηνία λήξης της, οπότε μετά την παρέλευση και του τριμήνου τούτου παύει οριστικώς ισχύουσα.

Άρθρο 31

Ελευθερία συμβάσεων Πλοιοκτητών – Ναυτικών

Χωρίς να θεωρείται ότι παραβιάζεται η παρούσα Σύμ­βαση δύνανται οι Πλοιοκτήτες και οι ναυτικοί να συμ­φωνούν και οποιουσδήποτε άλλους όρους επιθυμούν στις κατ’ ιδίαν συμβάσεις εργασίας, αναλόγως προς την

φύση της εργασίας και τις ανάγκες των σκαφών και όχι κάτω της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Άρθρο 32

Εκπαίδευση ναυτικών-Σχολές-Διάφορα

1. Ειδικώς συμφωνείται ότι η ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ και η ΕΠΕΣΤ θα μεριμνήσουν ώστε να οργανωθούν και λειτουργή­σουν τμήματα σερβιτόρων – στιούαρτς για εκπαίδευση, πρώτων βοηθειών για όλους τους Αξιωματικούς εν γένει καθώς και Αγγλικής γλώσσας ώστε όλοι οι ναυτικοί να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν σωστές υπηρεσίες. Οι γνώσεις αυτές θα πιστοποιούνται με ανάλογα πτυχία.

2. Προϋποτιθέμενης της έγκρισης του ΥΕΝ, αμφότε­ροι οι συμβαλλόμενοι θα μεριμνήσουν για την σχεδίαση στολών των πληρωμάτων και των διακριτικών τους, χρη­σιμοποιουμένων μόνο από τα πληρώματα των σκαφών που αναφέρει η Σύμβαση.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέ­χθηκαν τα πιο πάνω σε πίστωση δε συνετάγη το παρόν και υπογράφεται νομίμως και ως έπεται εις τρία αντίτυπα από τα οποία έλαβαν τα συμβαλλόμενα μέρη από ένα, το δε τρίτον υποβάλλεται στο ΥΕΝ, για επικύρωση σύμ­φωνα με το νόμο.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42330