Κορονοϊός: Επίδομα 533 ευρώ σε 500.000 επαγγελματίες τον Μάιο – Με ποια διαδικασία θα δοθεί

Αποζημίωση ειδικού σκοπού συνολικού ύψους 533 ευρώ θα λάβουν για τον μήνα Μάιο περισσότεροι από 500.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί αυτοαπασχολούμενοι αλλά και εργαζόμενοι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω κορονοϊού.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, οι παραπάνω θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονικά στο Taxisnet αιτήσεις για την είσπραξη αποζημίωσης ειδικού σκοπού και για τον μήνα Μάιο.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θέσει εκ νέου σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση mybussinesssupport.gr την πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων για την είσπραξη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και για τον μήνα Μάιο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει στο τέλος Μαΐου.

Βασικά σημεία της νέας ΚΥΑ
Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί:
1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζομένους κι έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω COVID-19. Το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης μπορούν να κατοχυρώσουν μόνο όσοι εκ των παραπάνω:
-έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 έναν από τους αναγραφόμενους σε αναλυτικό επικαιροποιημένο πίνακα τον οποίο θα ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών ή
– έχουν ενεργό – κατά την 20η/3/2020 – ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους στον αναλυτικό επικαιροποιημένο πίνακα με τους ΚΑΔ που θα ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών και ταυτόχρονα τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον ΚΑΔ αυτόν είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα του ενεργού κατά την 20ή/3/2020 κύριου ΚΑΔ.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
-η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός
-η επιχείρηση να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ από 1 Ιανουαρίου 2018
-η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά
-για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31η Μαρτίου του 2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020
– να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
3. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
4. Η αποζημίωση ανέρχεται σε 533 ευρώ και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 30 ημερών, από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Διαδικασία υποβολής
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και το τέλος Μαΐου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», στην ηλεκτρονική διεύθυνση mybussinesssupport.gr.
2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι:
– ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζομένους ή απασχολεί μέχρι και 20 εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
-πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω
3. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση θα καταβληθεί μερικές ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σε τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου, βάσει του αριθμού ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στο Taxisnet.