Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα παρασύρει προς τα πάνω έντεκα επιδόµατα

Επίδοµα γάµου, «παγωµένες» τριετίες, τακτική επιδότηση ανεργίας, βοηθήµατα του ΟΑΕΔ, µισθοί Κοινωφελούς Εργασίας και άλλων προγραµµάτων επιδοτούµενης απασχόλησης, απολαβές µερικώς απασχολούµενων κ.ά. συµπαρασύρονται από τον κατώτατο µισθό διαµορφώνοντας νέο τοπίο στις αποδοχές του ιδιωτικού τοµέα

Η «Επιτροπή Σοφών», που αποτελείται από πέντε εµπειρογνώµονες-καθηγητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατέθεσε ήδη τις εκτιμήσεις του για το φάσμα το οποίο θα ήταν βέλτιστο να κινηθεί η άυξηση του κατώτατου μισθού. Το πόρισµα δεν είναι δεσµευτικό για την εισήγηση της υπουργού Εργασίας προς το Υπουργικό Συµβούλιο, οι κρίσιµες λεπτοµέρειες της οποίας θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση µε τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Η αύξηση αναμένεται να συμπαρασύρει µια σειρά από αποδοχές και αµοιβές:

Παγωµένες τριετίες. Από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του µισθού για προϋπηρεσία που συµπληρώνεται µετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Οσοι είχαν έως το 2012 συµπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω. Το ηµεροµσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες (συνολικά 30% για 18 έτη και άνω). Οσοι εισπράττουν τον κατώτατο και τις 3ετίες που είχαν θεµελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση.

Επίδοµα γάµου. Τουλάχιστον οι επιχειρήσεις-µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζοµένους 10% επίδοµα γάµου. Οσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ λαµβάνουν 58,6 ευρώ επίδοµα γάµου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα µε την αύξηση του βασικού ποσού.

Επίδοµα ανεργίας. Το βασικό ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας είναι το 55% του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόµενο 10% για κάθε προστατευόµενο µέλος (σε µηνιαία βάση το 25πλάσιο, δηλαδή σήµερα 360 ευρώ).

Βοηθήµατα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας. α. Ειδικό βοήθηµα λήξης ανεργίας: 13 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. β. Ειδικό βοήθηµα έπειτα από τρίµηνη παραµονή στα µητρώα ανέργων: 15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. γ. Ειδικό βοήθηµα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: 15 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. δ. Ειδικό βοήθηµα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών: 20 ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας. ε. Ειδικό εποχικό βοήθηµα: Οι οικοδόµοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, οι δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και µισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης το 70% του 35πλασίου του ηµεροµισθίου, οι µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου το 70% του 25πλασίου του ηµεροµισθίου κλπ.

Αµοιβές Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Οι ωφελούµενοι εισπράττουν ποσό ίσο µε τις καθαρές αµοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη: 495,25 ευρώ µηνιαίως και 19,81 ευρώ ηµερησίως, αµοιβές που θα αυξηθούν αντίστοιχα.

Προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας. Η επιχορήγηση κυµαίνεται από 50% έως 70% του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους ενώ υπάρχουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων τα οποία αναµένεται να αναπροσαρµοστούν.

Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. α. Ειδική παροχή µητρότητας: ισούται µε τον κατώτατο µισθό. β. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 µισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.

Αποζηµίωση µαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας. Η αποζηµίωση για κάθε ηµέρα Μαθητείας/Πρακτικής Ασκησης ισούται µε το 75% του υποκατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόγραµµα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται µε το 50% του 80% του κατώτατου µισθού.

Καταβολή αποδοχών σε σπουδαστές που απέχουν από εργασία για συµµετοχή τους σε εξετάσεις: το καταβλητέο ποσό ισούται µε το 30πλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου, ενώ για τους µεταπτυχιακούς µε το 10πλάσιο.
Αποδοχές όσων εργάζονται µε µερική απασχόληση, εκτός κι αν εµπίπτουν σε κλαδική σύµβαση που ορίζει υψηλότερους µισθούς. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης εξαρτώνται από τις αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζόµενου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας

Πηγή : https://left.gr