Επίσημο market test για τη δέσμευση χωρητικότητας στο FSRU της Αλεξανδρούπολης – Τέλη 2018 η οριστική επιχειρηματική απόφαση

Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και υπογραφές για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ και της Βουλγαρικής ΒΕΗ στη μετοχική σύνθεση. Επίσημο market test για την κάλυψη capacity από τρίτους ενδιαφερόμενους. Λήψη της οριστικής επιχειρηματικής απόφασης για την έναρξη υλοποίησης του έργου στα τέλη του έτους.


Αυτά είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, τα τρία βασικά βήματα ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη που έχουν χαράξει οι μέτοχοι του πλωτού τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση του FSRU.

Οι ενδείξεις μάλιστα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το market test, το οποίο θα είναι επίσημο και θα διενεργηθεί με θεσμική κάλυψη, πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα, δηλαδή στο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι.

Το FSRU της Αλεξανδρούπολης θεωρείται έργο που μπορεί να διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή και στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων.

Σε αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλεται η σαφέστατη πολιτική υποστήριξη επί ελληνικού, ευρωπαϊκού και υπερατλαντικού εδάφους της οποίας χαίρει το σχέδιο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στο ότι βρίσκεται και πάλι στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.

Πέραν της πολιτικής στήριξης, ωστόσο, οι μέτοχοι θέλουν με το market test να «κλειδώσουν» το ενδιαφέρον και με όρους αγοράς. Με τη δέσμευση χωρητικότητας, δηλαδή, που αναμένεται να εκδηλωθεί από εταιρείες που θέλουν να φέρουν αέριο στην περιοχή (όπως οι αμερικανικές εξαγωγικές εταιρείες με τις οποίες ήδη έχουν γίνει συζητήσεις), από εταιρείες χωρών με τις οποίες σχετίζεται ο αγωγός IGB, όπως της Σερβίας και βέβαια από traders που έχουν καταναλωτές – πελάτες στην ευρύτερη περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση το FSRU είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB. Κάποιες καθυστερήσεις που υπάρχουν στο χρονοδιάγραμμα του IGB από τη Βουλγαρική πλευρά, δίνουν περιθώριο για την πραγματοποίηση του markettest και τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το τερματικό της Αλεξανδρούπολης στα τέλη του 2018.

Υπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία Gastrade συμμετέχουν σήμερα ο Όμιλος Κοπελούζου και η εταιρεία Gaslog του Παναγιώτη Λιβανού με 20%.

Η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει από τον Οκτώβριο συμφωνία με την Gastrade, με αντικείμενο τη συμμετοχή της (εξαγορά μετοχών) με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών προβλέπει ότι της εξαγοράς θα προηγηθούν η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (due dilligence) και της δίκαιης αποτίμησης (fair value evaluation) από ανεξάρτητο σύμβουλο, καθώς και σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

H ΔΕΠΑ με βάση την κατ’ αρχήν συμφωνία με την Gastrade ανέλαβε την υποχρέωση να προχωρήσει αρχικά σε προκαταρκτική (non-binding) δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό Αλεξανδρούπολης μέχρι 0,7 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως. Η Gastrate, από την άλλη, ανέλαβε την υποχρέωση να διασφαλίσει δέσμευση από τρίτους μέχρι 0,3 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως με τους ίδιους όρους με τη ΔΕΠΑ.

Οι διαπραγματεύσεις με την κρατική εταιρεία ενέργειας της Βουλγαρίας ΒΕΗ (Bulgarian Energy Holdings) βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη και αναμένεται να υπάρξει σύντομα επίσημη ένταξη και των Βούλγαρων στο έργο.