ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε σχετικά ότι σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος πάρει αναρρωτική άδεια λόγω COVID-19 ισχύουν τα παρακάτω.

Με ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ, παρέχονται ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με τις άδειες λόγω COVID-19 των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις που συστήνουν κατ’ οίκον περιορισμό, είτε λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, είτε επειδή ο εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθή ομάδα, δεν αποτελούν αναρρωτική άδεια. Για τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών ακολουθούνται οι προβλέψεις των σχετικών διατάξεων.

Αντίθετα, στην περίπτωση νόσησης του μισθωτού από COVID-19, προκειμένου ο ασφαλιστικός οργανισμός να τον επιδοτήσει, είναι αναγκαία η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, που θα περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία του παθόντος, τις ημερομηνίες των μοριακών / rapid tests, τη νόσο και τη συμπτωματολογία, τη σύσταση για κατ’ οίκον περιορισμό και την ένδειξη για χορήγηση αναρρωτικής άδειας με σαφές ημερολογιακό διάστημα. Για τη λήψη οι εργαζόμενοι οφείλουν να τη ζητούν τηλεφωνικά από την ημερομηνία του θετικού rapid ή μοριακού test. Δεδομένης της κατάστασης η έκδοση πρέπει να γίνεται έστω και μεταγενέστερα.

Εφόσον οι εργαζόμενοι προσκομίζουν αναρρωτικές άδειες, ενώ οι συμβάσεις τους έχουν ήδη ανασταλεί, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τους χορηγούν όλα τα αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται για την κατάθεση της άδειας στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ και μετέπειτα να προβαίνουν στην ορθή απεικόνιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

 

Για την ορθή διαχείριση των αιτημάτων των ασφαλισμένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ), σας γνωρίζουμε ότι οι εκδιδόμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω covid-19, δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 

  1. Κατ’ οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες): Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-2020).

 

  1. Μέτρα προστασίας εργαζομένων γιατί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού: Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, κατατίθεται στον εργοδότη για να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 39363/1537/30.9.2020 (ΦΕΚ 4262/Β/30-9-2020).

Οι ομάδες του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται ευπαθείς, αναφέρονται στην ΚΥΑ 37095/1436/17.9.2020 (ΦΕΚ 4011/Β/18-9-2020).

 

  1. Κατ’ οίκον περιορισμός και αναρρωτική άδεια εργαζομένων που νοσούν με επιβεβαιωμένο μοριακό test: Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) δεν επιδοτεί τους ασφαλισμένους με test (όπως δεν επιδοτούμε με την προσκόμιση μιας ακτινογραφίας ή μιας αιματολογικής εξέτασης κ.λπ.) παρά μόνο με ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια. Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, είτε με το υγειονομικό όργανο που τους χορήγησε τη βεβαίωση του θετικού test, είτε με τον ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, σχετικής ειδικότητας), να ενημερώνουν για το test και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του θετικού rapid test ή του μοριακού test.

 

Καθώς η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής λόγω του περιορισμού (υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ιατροί θα πρέπει να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα).

 

Οι χορηγούμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω θετικού μοριακού test covid-19 θα πρέπει, πλέον των αναγκαίων στοιχείων (ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου/ης, ΑΜΑ ή ΑΜΚΑ ασφαλισμένου/ης, ημερομηνία έκδοσης γνωμάτευσης κ.λπ.), να αναφέρουν:

  1. Ημερομηνίες rapid test και μοριακού test.
  2. Τη νόσο (covid-19) και τη συμπτωματολογία (πυρετός, βήχας, λοίμωξη του αναπνευστικού κ.λπ.).
  3. Τη σύσταση “κατ’ οίκον περιορισμό” (που αποτελεί υγειονομική και διοικητική εντολή) και την ένδειξη “χορήγηση αναρρωτικής άδειας από…..έως……”.

 

Με τα ανωτέρω στοιχεία το Τμήμα Παροχών δύναται να κάνει αποδεκτή άδεια ασθένειας που εκδίδεται σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξή της αφού πρώτα εγκριθεί το χρονικό διάστημα από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.