Ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Όπως προβλέπεται στο Ν.4177/2013, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές.
Ωστόσο, πέραν των οριζομένων στον νόμο 4177/2013 ημερολογιακών περιόδων, αυτές μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.

Όπου λοιπόν δεν έχουν εκδοθεί τέτοιες αποφάσεις, οι ενδιάμεσες Φθινοπωρινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται φέτος, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων δύο Κυριακές οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (όπου έχει αυτή εκδοθεί) ενώ όπου δεν υπάρχει τέτοια απόφαση η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.
Φέτος η 1η Κυριακή των ενδιάμεσων Φθινοπωρινών εκπτώσεων είναι στις 4 Νοεμβρίου. Όσα εμπορικά καταστήματα επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν ανοικτά και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά να απασχοληθούν νόμιμα.
Για την εργασία τους την ημέρα αυτή, θα πρέπει να λάβουν προσαύξηση, το 75% του 1/25ου του νόμιμου μηνιαίου μισθού, η του νόμιμου ημερομισθίου τους. Ακόμη, δικαιούνται να λάβουν αναπληρωματικό ρεπό την επόμενη εβδομάδα, από την Κυριακή που εργάστηκαν.
Ευνόητο είναι, ότι οι διατάξεις περί υπερεργασίας και υπερωριών ισχύουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή. Οι προσαυξήσεις για υπερεργασία η/και υπερωρίες θα υπολογισθούν στο προσαυξημένο ωρομίσθιο της Κυριακής.
Οι εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα τις όποιες αλλαγές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας