ΕΛΠΕ: Το πανόραμα της κοινωνικής ευθύνης γίνεται θεσμός

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει πολύπλευρη δραστηριότητα στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Μέσω της περιοδικής ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, το CSR Panorama που εξέδωσε και μπορείτε να δείτε στα επισυναπτόμενα, έχει ως στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων που υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «360ο Ενέργειες», το οποίο αφορά στους 4 κεντρικούς πυλώνες: της Νέας Γενιάς – Εκπαιδευτικής Κοινότητας, της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού – Αθλητισμού.

Συνοδευτικά αρχεία

ΕΛΠΕ