ΕΛΠΕ: Στη δημοσιότητα το Σχέδιο Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών

Στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε το Σχέδιο Διάσπασης των ΕΛΠΕ δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας.

Παράλληλα τα σχετικά έγγραφα δημοσιεύθηκαν στον ιστόστοπο της εταιρείας.

Αναλυτικότερα τα ΕΛΠΕ αναφέρουν τα εξής:

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του ν. 4601/2019, ότι το Σχέδιο Διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.09.2021, έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο στις 12.10.2021 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.helpe.gr/el/investorrelations/CorporateTransformation/SupportingMaterial/) στις 30.09.2021.

Ειδικότερα, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4601/2019, τα παρακάτω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της, καθώς και στην έδρα της στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8Α 151 25:

1. το Σχέδιο Διάσπασης,

2. η Λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2021

3. η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς τους μετόχους της για το Σχέδιο Διάσπασης,

4. η Έκθεση αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Business Solutions A.E.» κατά την 30.06.2021

5. η Έκθεση γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Διάσπασης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Business Solutions A.E.»

6. οι ετήσιες Oικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών (Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020, Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2019 , Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2018), και

7. η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2021.

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για τη διάσπαση.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές