ΕΛΠΕ: Απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης και ΕΚΕ 2019

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλους μαςλόγω της πανδημίας, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο και στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης η εταιρεία μας, όπως γνωρίζετε, σχεδίασε έγκαιρα αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισής της, οι οποίες βοήθησαν στην αδιάλειπτη λειτουργία της και τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις. Επίσης, φρόντισε να έρθει σε επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον προσδιορισμό των  εκτάκτων αναγκών τους. Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε προγράμματα και διέθεσε το ποσό των 8 εκατ. €, για τη κάλυψη των μεγάλων αναγκών στον τομέα της Υγείας της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, που ήδη αναφέρθηκαν, καταφέραμε μετά από συλλογική προσπάθεια, να ολοκληρώσουμε εμπρόθεσμα τον Απολογισμό, να συμβάλλουμε με τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Ομίλου στην υλοποίηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με μεγαλύτερη συνέπεια, καθώς επίσης να εκδώσουμε και την έκθεση αναφοράς προόδου σε σχέση με τις βασικές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Το περιεχόμενο της 15ης έκδοσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & ΕΚΕ, που περιέχει τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία, είναι αποτέλεσμα του ανοιχτού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε με όλες τις κατηγορίες των ενδιαφερόμενων μερών για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ψηφιακή μορφή του Απολογισμού παρουσιάζεται στην ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα: http://sustainabilityreport2019.helpe.gr/για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των κοινωνικών μας εταίρων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων.

Ευχαριστούμε όλες τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα, τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και τα ενδιαφερόμενα μέρη, που συνέβαλαν στην ιεράρχηση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και στην έκδοση του Απολογισμού. Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο που θα συμβάλλει στη βελτίωσή του.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Δείτε περισσότερα εδώ: sustainabilityreport2019.helpe.gr