Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες-Μετρήσεις-Εξοπλισμός Διάσωσης

Το Lockout Tagout είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την παραγωγικότητα στο χώρο της εργασίας κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Οι κανονιστικές – νομοθετικές διατάξεις έχουν την απαίτηση από τις επιχειρήσεις να είναι Lockout Tagout compliant, ώστε μέσω των κατάλληλων διαδικασιών να απομονώνονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και να αποφεύγονται οι επικίνδυνες ενέργειες από τους εργαζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Lockout – Tagout διασφαλίζει την υγεία του προσωπικού, την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και έχει πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας
 • Να κατανοήσουν την διαδικασία Lockout-Tagout
 • Να αναγνωρίζουν τα σημεία κινδύνου που χρήζουν απομόνωσης
 • Να μάθουν την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού απομόνωσης

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς ασφαλείας, στα Τμήματα συντήρησης, παραγωγής και έργων, σε εργοδηγούς και χειριστές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Νομοθεσία

 • (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 42/2003, Υ.Α οικ 52019/ΔΤΒΝ 1152/2016)

Ορολογία

 • Εύφλεκτα ουσίες, καύσιμα υλικά (πως καθορίζονται, όρια εκρηκτικότητας)
 • Η συμβολή του οξειδωτικού παράγοντα
 • Εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 • Πηγές ανάφλεξης
 • Κλίμακα επιπτώσεων
 • PPM (τί σημαίνει, πότε χρησιμοποιείται, τί τύπου αισθητήρες απαιτούνται, πότε ενεργοποιούνται)
 • Χαρακτηριστικές τιμές TLV, TWA, STEL, IDLH

Μελέτη περιπτώσεων

 • Εκρήξεις σε πυρκαγιές οχημάτων και τύποι εκρήξεων

Ζώνες εκρηκτικών ατμοσφαιρών

 • Κατάταξη χώρων (χαρακτηρισμός – ειδικές προφυλάξεις)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις
 • Κίνδυνοι εκρήξεων (προσδιορισμός αξιολόγηση)

Εξοπλισμός εργασίας

 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Μέσα ειδοποίησης (οπτικά – ηχητικά)
 • Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, κατηγορίες συσκευών, συστήματα προστασίας αντιεκρηκτικού τύπου
 • Ειδική σήμανση
 • Τύποι ανιχνευτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Σύστημα χορήγησης αδειών εκτέλεσης επικίνδυνων εργασιών
 • Χρήση φορητού ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων
 • Βαθμονόμηση φορητού ανιχνευτή με χρήση κιτ
 • Ενεργοποίηση συσκευής (αυτοέλεγχος, κλείδωμα λειτουργίας αλλαγής ρυθμίσεων, θερμοκρασιακές συνθήκες)
 • Διαβάζοντας τον ανιχνευτή (στάδια συναγερμού, ενεργοποίηση – απενεργοποίηση, ηχητικά)
 • Μπαταρίες (τύποι, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, λειτουργία ασφαλείας)
 • Δειγματοληψία (ασφαλής ενεργοποίηση, ανάγνωση υψηλότερης ένδειξης, χρήση αντλίας, θέσεις)
 • Βαθμονόμηση (με χρήση)
 • Διάσωση (χρήση πολυανιχνευτή, περιοδικές μετρήσεις, ασφαλής χρήση εξοπλισμού, εκκένωση)

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

03 Μαρ 202004 Μαρ 2020

ΒΟΛΟΣ
26 Μαρ 202027 Μαρ 2020

ΠΑΤΡΑ
29 Απρ 202030 Απρ 2020

ΑΘΗΝΑ
11 Μαϊ 202012 Μαϊ 2020

ΒΟΛΟΣ
18 Μαϊ 202019 Μαϊ 2020

ΠΑΤΡΑ
09 Ιουν 202010 Ιουν 2020

ΑΘΗΝΑ
13 Ιουλ 202014 Ιουλ 2020

ΒΟΛΟΣ