Δώρο Χριστουγέννων έως 400 ευρώ σε άνεργους ναυτικούς από τον Οίκο Ναύτου

Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω των εορτών από τον Οίκο Ναύτου σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

Όπως κάθε χρόνο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400,00 € β.

Στους άγαμους ή αγαμες: 350,00 € Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα, από 28/11/2019 έως και 27/12/2019.

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019 ορίζεται εντός προθεσμίας από 28/11/2019 έως και 27/12/2019. Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά και μέχρι 30/12/2019.

Η κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ως εξής: α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν στην Αθήνα και Πειραιά κατόπιν προμήθειας δελτίου προτεραιότητας το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την Τετάρτη 27/11/2019 και ώρα 09.30 από το ισόγειο του κτιρίου και συγκεκριμένα από το γραφείο ¨Υπηρεσία Ασφάλειας¨ β) Στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό για τους ενδιαφερόμενους που κατοικούν στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

Δικαιούχοι

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει: α) Να έχει πάνω από πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία δώδεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2019 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ( δηλαδή από 25/12/2016 έως 25/11/2019) ή να έχει εικοσιτετράμηνη τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2019 πενταετία αναδρομικά μετρούμενη από 25/11/2019 (δηλαδή από 25/11/2014 έως 25/11/2019 και β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 25/12/2019 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες, Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2017 έως 25/11/2019.

Ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες μετά τις 25/11/2019 δεν διακόπτει την ανεργία. γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να φέρουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

Ναυτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνιο νόσημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (05) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Για τον χαρακτηρισμό νοσήματος του ναυτικού ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του να ναυτολογηθεί αρμόδιοι είναι: α) Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α). Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές. β) Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περιφέρειας Αττικής, εκτός Ν. Κυθήρων και περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιοι είναι, και τα Δημόσια Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) όπως Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ), Κέντρα Υγείας κ.τ.λ) πλησιέστερα στην κατοικία τους. ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας

Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2019 και έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(Α΄104) και 281/2001 (Α΄196), για ένα τετράμηνο (4 μηνο) τουλάχιστον μετά την 1η /01/2019 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

Γενικές προϋποθέσεις

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:

1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση.

2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

3) Τα επιδόματα ανεργίας (Π.Δ 228/1998), μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

4) Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών στις σχολές ΚΕΣΕΝ προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο του δικαιούχου.

Ανεργία

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/12/2017 έως 25/11/2019, να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε και να έχει εφοδιαστεί με Κάρτα Ανεργίας.

Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας του απόλυσης , όταν η Υπηρεσία του έχει πραγματοποιηθεί σε πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ.

Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού, θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται: α) είτε μισθού, λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.), β) είτε αποζημίωσης λόγω, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου ή γ) οποιασδήποτε άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.

Οικογενειακή κατάσταση Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού, αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός οφείλει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που δεν φέρει Βιβλιάριο Ο.Ν, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.

Δικαιολογητικά

1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)

2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN )

3. Αριθμός ΑΜΚΑ

4. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του ναυτικού.

5. Φωτοτυπία Κάρτας ανεργίας Γ.Ε.Ν.Ε

6. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.

7. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετρείται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.

8. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν συζύγου ή παιδιού ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (βλ. 4Γ) από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.

9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση , από τον αρμόδιο υπάλληλο Ο.Ν. 10. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε ).

απο το Dikaiologitika News