ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Θέσεις και απόψεις των ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ για το Σχέδιο Νόµου «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ια βίου Μάθησης»

Δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα οι θέσεις και οι απόψεις του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ, μετά από ενδελεχή μελέτη του κειμένου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, και των προεκτάσεών του, με τίτλο «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ια βίου Μάθησης».

Το παρόν κείμενο κατατίθεται ως συμβολή στον δημόσιο διάλογο για ένα εξαιρετικά σύνθετο και ευαίσθητο χώρο, που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, την αρχική και την συνεχιζόμενη κατάρτιση καθώς εκτός από κρίσιμο πεδίο εκπαιδευτικής πολιτικής καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και τις απαιτήσεις του παραγωγικού ιστού.

Για τη σύνταξή του έχουν αξιοποιηθεί οι πάγιες θέσεις, τα κείμενα πολιτικής και οι δημόσιες παρεμβάσεις της επιστημονικών φορέων της ΓΣΕΕ, οι οποίες συστηματικά διατυπώνονται, αναφορικά με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα επιμέρους υποσυστήματα που καθορίζουν την εμβέλεια του προς ψήφιση σ/ν.

Στο πλαίσιο αυτό οι θέσεις – προτάσεις φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφορμή για αλλαγές και βελτιώσεις που κρίνονται απαραίτητες, ώστε η νομοθετική αυτή παρέμβαση να αποβεί ωφέλιμη για την εκπαίδευση, τους εργαζόμενους, την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία.

 

Δείτε τις θέσεις του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ εδώ