ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Συνάδελφοι-φισσες
Τις τελευταίες ημέρες είμαστε αποδέκτες παραπόνων από αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι ενώ πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης προσλήψεων για τεχνίτες συντήρησης-μηχανοτεχνίτες_ΤΣΜΗΧ-2 , παρόλα αυτά δεν τους κάλεσαν στο στάδιο του γραπτού διαγωνισμού .

Είμασταν επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από την επιτροπή προσλήψεων που έχει συσταθεί βάση διαδικασίας και στην οποία συμμετέχει και το σωματείο του μόνιμου προσωπικού , καθώς εργολάβοι δεν έδωσαν στοιχεία με τις ειδικότητες . Δυστυχώς οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν.
Προτείνουμε για να μην υπάρχουν άδικοι αποκλεισμοί από τις γραπτές εξετάσεις , όσοι συνάδελφοι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του διαγωνισμού και δεν έχουν ειδοποιηθεί να λάβουν μέρος στα γραπτά , με αιτιολογία την μην συνάφεια ειδικότητας , να ειδοποιηθούν άμεσα για να λάβουν μέρος στην διαδικασία .
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση ίσως δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα .
Το σωματείο μας με ανακοίνωση του στις 14/06/2018 και Αρ.Πρωτ 21/18 συνιστούσε την προσοχή όλων μας σε τόσο σοβαρά ζητήματα .
Ακόμα μια φορά επισημαίνουμε στους συναδέλφους μας να είναι προσεκτικοί με αυτούς που σκόπιμα εμπορεύονται την ελπίδα για μια θέση στο μόνιμο προσωπικό χωρίς περιορισμούς , και τους επισημαίνουμε ότι το μέλλον μας το χτίζουμε και το ορίζουμε εμείς οι ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ και κανένας άλλος.