Έρχονται συμβάσεις μερικής απασχόλησης στο ευρύτερο Δημόσιο και στους ΟΤΑ

Ριζικές αλλαγές στο «τοπίο» των συμβάσεων στο Δημόσιο φέρνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο έφερε σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα.

Και αυτό γιατί πέραν από τις υφιστάμενες πάσης φύσεως συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που προβλέπουν εργασία 8ωρο επί 5 μέρες /εβδομάδα (τακτικού προσωπικού, αορίστου και ορισμένου χρόνου) έρχονται και συμβάσεις μερικής απασχόλησης δηλαδή τεράωρης εργασίας (επί 5 μέρες/εβδομάδα).

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το Capital.gr, προβλέπει για το ευρύτερο Δημόσιο, δυνατότητα σύναψης συμβάσεων τετράωρης απασχόλησης για έως έξι μήνες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνονται για έκτακτους και επείγοντες λόγους, ενώ οι προσληφθέντες θα απολύονται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. Επίσης, θα απαγορεύεται κάθε ανανέωσης τους, αλλά και μετατροπή τους σε αορίστου χρόνο, σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται πως ως σήμερα, στο Δημόσιο, δίδεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μόνο πλήρους απασχόλησης, δηλαδή 8ωρης απασχόλησης, είτε αυτή ήταν μόνιμη, είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου (πχ 8 μηνών).

Συνεπώς, η κυβέρνηση προωθεί μία σημαντική τομή, καθώς επιδιώκει να σπάσει το «μονοπώλιο» της πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο, εισάγοντας και τη μερική απασχόληση στον τομέα αυτό της οικονομίας, όπως ισχύει και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει πως «η μερική απασχόληση με σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με εξαίρεση το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς για τους οποίους η μερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόμους ή από διατάξεις κανονισμών που έχουν κυρωθεί με νόμο ή έχουν ισχύ νόμου».

Με άλλα λόγια, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης θα επιτρέπονται όχι μόνο στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς, αλλά –όπως προκύπτει από τη σχετική διάταξη- και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επίσης θα επιτρέπονται οι εν λόγω συμβάσεις και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ‘ και β΄ βαθμού (δηλ. Δήμους και Περιφέρειες) αλλά και σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχορηγούνται από τους παραπάνω φορείς (σ.σ. ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλπ) τακτικά, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα παραπάνω Νομικά Πρόσωπα κατέχουν το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Για τη μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου δημοσίου, συμφωνείται –όπως αναφέρεται στην ίδια διάταξη «συμφωνείται σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 6 μηνών».

Παράλληλα, η μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως», επισημαίνεται στην ίδια προτεινόμενη διάταξη.

Στην τελευταία περίπτωση, όπως τονίζεται, «η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιμότητας μέσα σε 10 ημέρες.

Οι παραπάνω συμβάσεις καταρτίζονται, σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση «για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών».

Ωστόσο, «λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καμία άλλη διατύπωση».

Τέλος, γίνεται σαφές πως «η δε για οποιονδήποτε λόγο ανανέωση τους ή μετατροπή τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη».

Πηγή : www.aftodioikisi.gr